logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Łąck

Menu podmiotowe

Urząd Gminy
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Wybory do Izb Rolniczych 2019
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Sesja Rady Gminy
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)
Petycje, Interpelacje i Zapytania
Akty Publicznoprawne
Konsultacje społeczne
Zamówienia publiczne o wartości do 30 tyś euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Sprzedaż składników majątku ruchomego
Publicznie dostępy wykaz danych o środowisku
Nabór na wolne stanowiska pracy
Konkursy
Dodatkowy nabór Ławników Sądowych w kadencji 2016-2019
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Łąck
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Gospodarka nieruchomościami - Przetargi
Elektroniczna skrzynka podawcza
Załatwianie spraw w Urzędzie
Oświadczenia majątkowe

Menu przedmiotowe

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
Program Rozowju Gminy Łąck na lata 2014-2020
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łąck na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energie elektryczna i paliwa gazowe
Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łąck II kadencji
Inne dane udostępniane publicznie
Mienie komunalne
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Łąck, Ochrona Środowiska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Oceny jakości wody
Ostrzeżenia dot. pogody i jakości powietrza
Ewidencja kąpielisk
Odpady
Plany Polowań Zbiorowych Kół Łowieckich
Czynności ustalenia linii granicznych / Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Gminne jednostki organizacyjne
Organizacja działania samorządu

Inne Informacje

Przetargi
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [454885]