Rozgraniczenie nieruchomości 
 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 


ZAŁĄCZNIKI

 1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 2. wypis z katastru nieruchomości działek podlegających postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości,
 3. kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia.


WAŻNE: 
 1. Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać tylko geodeta upoważniony przez Wójta Gminy Łąck w toku postępowania rozgraniczeniowego. 
 2. Warunkiem upoważnienia przez Wójta Gminy Łąck jest posiadanie przez geodetę uprawnień zawodowych z 2 zakresu, określonych w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Wynagrodzenie geodety uprawnionego wskazanego przez organ stanowi część lub całość kosztów postępowania. Kosztami postępowania obciążane są strony, na wniosek, lub w interesie których, postępowanie to było prowadzone.

OPŁATY:

 1. - 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji ( opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu ), od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego,
 2. - 17,00 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów :  

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :       

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy :       
 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). 
 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi. 
 3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skutki ugody można podważyć tylko przed sądem powszechnym.
 4. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 5. Na postępowanie orzekające o obciążeniu kosztami postępowania przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jednostka odpowiedzialna :       

Referat Planowania i Rozwoju
pok. 14
tel. (24) 384-14-09


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malwina
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-13 15:08:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Malwina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-26 11:57:09
 • Liczba odsłon: 454
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664281]

przewiń do góry