Link do Sesji: https://youtu.be/kc50hDanCJ8


Harmonogram obrad:

I.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

II.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

III.Interpelacje i zapytania radnych.

IV.Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:

1.Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

2.Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok

3.Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg

4. Rozpatrzenia wniosku Teresy Garland o zajęcie stanowiska w sprawie „referendum ludowego”

5.Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck

6.Rozpatrzenia wniosku Barbary Panek Firma Handlowa „Barbara” w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz umorzenia kary związanej z nieterminową wpłatą.

7.Przedłużenia do 31 grudnia 2021 roku terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku

8.Przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2021-2025

9.Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr XVI/148/2020 z dnia 23.09.2020r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 października 2020 r. poz. 10271

10.Zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 11.Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łąck w 2021 r.

12.Nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/3 o powierzchni 0,37 ha położonej w gminie Łąck, obręb 0005 Koszelówka

13.Określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck w 2021r.

14.Ustanowienia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łąck na lata 2021- 2023

15.Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2023

16.Przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Łąck”

V.Przyjęcie sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Łąck w 2020 roku.

VI.Debata nad rozbudową Ośrodka Zdrowia w Łącku.

VII.Odpowiedzi na pytania i interpelacje.

VIII.Wolne wnioski i dyskusja.

IX.Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-28 09:03:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-28 12:47:27
  • Liczba odsłon: 240
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664294]

przewiń do góry