Zarządzenia Wójta Gminy Łąck rok 2020r.
 
1/2020 z dnia 2 stycznia 2020r.-  w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku na 2020 rok
2/2020 z dnia 2 stycznia 2020r.-  w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2020 rok 
3/2020 z dnia 10 stycznia 2020r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
4/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie 
5/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. - w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości, oraz gruntów stanowiących przedmiot własności, współwłasność lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck  
6/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. -  w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
7/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. -  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy
8/2020 z dnia 18 stycznia 2020r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
9/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.  - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi 
11/2020 z dnia 24 stycznia 2020r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjaznego Środowisku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Zielonej Szkoły w Sendeniu 
12/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.  -  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Samorządowego Przedszkola w Łącku, Przedszkola w Podlasiu oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łącku 
13/2020 z dnia 28 stycznia 2020r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Łąck.
14/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
15/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.-  w sprawie zmian w budżecie 
17/2020 z dnia 03 lutego 2020r.  - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy 
18/2020 z dnia 03 lutego 2020r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
19/2020 z dnia 03 lutego 2020r. - w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Łąck
21/2020 z dnia 27 lutego 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 
24/2020 z dnia 06 marca 2020r.  - przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
25/2020 z dnia 09 marca 2020r.-   w sprawie zmian w budżecie 
28/2020 z dnia 24 marca 2020r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
30/2020 z dnia 31 marca 2020r. - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku 
31/2020 z dnia 31 marca 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 
32/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
33/2020 z dnia 6 kwietnia 2020r. - w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących - Karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Łąck
                       - załącznik nr 1 - wniosek o wpis do rejestru
                       - załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie karmy
                       - załącznik nr 3 - protokół
34/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck 
35/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 
37/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r.  - w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu gminnego 
38/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 
39/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.  - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
40/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 
41/2020 z dnia 28 kwiecień 2020r.-w sprawie ustalenia planu działań w celu ograniczenia ryzyka zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 w pracy.
42/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 
43/2020 z dnia 05 maja 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
44/2020 z dnia 05 maja 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 
45/2020 z dnia 06 maja 2020r.  - w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu czynszu za najem lokalu w hali sportowej w Łącku będącego własnością Gminy Łąck za m-c kwiecień 2020r. 
46/2020 z dnia 11 maja 2020r.  - w sprawie zmian w budżecie 
47/2020 z dnia 11 maja 2020r.  -  w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu czynszu za najem lokalu w hali sportowej w Łącku będącego własnością Gminy Łąck za m-c kwiecień 2020r. 
48/2020 z dnia 15 maja 2020r.  - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2019 rok
49/2020 z dnia 15 maja 2020r. - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za 2019 rok. 
50/2020 z dnia 15 maja 2020r.  - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultur, Rekreacji i Sportu w Podlasiu za 2019 rok. 
51/2020 z dnia 25 maja 2020r.- w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej w Łącku.
52/2020 z dnia 25 maja 2020r.  - w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Łąck Raportu o stanie Gminy Łąck
53/2020 z dnia 25 maja 2020r.  - w sprawie WPF Gminy Łąck 
54/2020 z dnia 25 maja 2020r. -  w sprawie zmian w budżecie 
55/2020 z dnia 28 maja 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
56/2020 z dnia 29 maja 2020r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2020 rok. 
58/2020 z dnia 08 czerwca 2020r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Przedszkola w Podlasiu" 
59/2020 z dnia 08 czerwca 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
60/2020 z dnia 19 czerwca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie
62/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.- w sprawie zmiany WPF 
63/2020 z dnia 22 czerwca 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
64/2020 z dnia 26 czerwca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 
65/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
66/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 
68/2020 z dnia 03 lipca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 
69/2020 z dnia 06 lipca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 
70/2020 z dnia 06 lipca 2020r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
72/2020 z dnia 21 lipca 2020r. - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck 
73/2020 z dnia 21 lipca 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
74/2020 z dnia 26 lipca 2020r. - w sprawie zmian w  budżecie 
75/2020 z dnia 27 lipca 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
77/2020 z dnia 31 lipca 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 
78/2020 z dnia 31 lipca 2020r. - w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski  
79/2020 z dnia 31 lipca 2020r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2020 rok 
81/2020 z dnia 03 sierpnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
83/2020 z dnia 04 sierpnia 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
85/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku
86/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
88/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
90/2020 z dnia 01 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie
92/2020 z dnia 04 września 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
93/2020 z dnia 09 września 2020r.- w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej w Łącku.
95-2020 z dnia 17 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie 
97/2020 z dnia 23 września 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 
100/2020 z dnia 23 września 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem  - załącznik nr 1
101/2020 z dnia 12 października 2020r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
102/2020 z dnia 12 października 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
104/2020 z dnia 16 października 2020r.- w sprawie zmian w budżecie
105/2020 z dnia 21 października 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
106/2020 z dnia 21 października 2020r.- w sprawie regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Łąck 
114/2020 z dnia 05 listopada 2020r.w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
120/2020 z dnia 13 listopada 2020r.- w sprawie zmian  w budżecie 
122/2020 z dnia 23 listopada 2020r. - w sprawie zmian w budżecie 
123/2020 z dnia 25 listopada 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
124/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
126/2020 z dnia 30 listopada 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
127/2020 z dnia 30 listopada 2020r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2020 rok
128/2020 z dnia 30 listopada 2020r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 Gminy Łąck na 2020 rok 
129/2020 z dnia 03 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
130/2020 z dnia 04 grudnia 2020r.- przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
132/2020 z dnia 07 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
133/2020 z dnia 09 grudnia 2020r. - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistycznej - Architektonicznej
134/2020 z dnia 09 grudnia 2020r. - w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Łąck w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020r. 
135/2020 z dnia 09 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
136/2020 z dnia 14 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
137/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.- w spawie zmian w budżecie 
139/2020 z dnia 17 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
140/2020 z dnia 17 grudnia 2020r.- przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
141/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu w Łącku 
142/2020 z dnia 18 grudnia 2020r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku
143/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu w projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
144/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
146/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie
150/2020 z dnia 30 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
151/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Łącku i Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
załącznik nr 1 do zarządzenia 151/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.- regulamin udzielania zamówień publicznych 
- załącznik nr 1 do Regulaminu  - szacowanie wartości zamówienia
- załącznik nr 2 do Regulaminu   - notatka z rozeznania rynku
- załącznik nr 3 do Regulaminu  - zapytanie ofertowe
- załącznik nr 4 do Regulaminu  - formularz ofertowy
- załącznik nr 6 do Regulaminu  - ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert
- załącznik nr 8 do Regulaminu  - wniosek o powołanie Komisji Przetargowej
- załącznik nr 9 do Regulaminu  - rejestr zamówień poniżej 130 000 złotych
- załącznik nr 10 do Regulaminu  - rejestr zamówień powyżej 130 000 złotych
- załącznik nr 11 do Regulaminu  - plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
załącznik nr 2 do zarządzenia 151/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. - Regulamin Pracy Komisji Przetargowej
152/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2020 rok
153/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2020 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
154/2020 z dnia 31 grudnia 2020r.- w sprawie zmian w budżecie 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 13:36:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-23 13:34:13
  • Liczba odsłon: 1572
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664896]

przewiń do góry