Zarządzenia Wójta Gminy Łąck rok 2019r.
 
1/2019
2/2019
3/2019 z dnia 3.01.2019r.  - w sprawie wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
4/2019
5/2019 z dnia 18.01.2019r. - w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości, bądź gruntów stanowiących  przedmiot własności,  współwłasność lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck  na  2019 rok.
6/2019 z dnia 18.01.2019r.- w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Sportowo- Widowiskowej w Łącku, zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat oraz cen reklamowych, a także opłat za użytkowanie boiska piłkarskiego
7/2019 z dnia 22.01.2019r.- w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Łąck do punktu zlewnego znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzu 
8/2019 z dnia 23.01.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
9/2019 z dnia 24.01.2019r.  - w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do Samorządowego Przedszkola w Łącku oraz Szkoły Podstawowej w Łącku 
10/2019 z dnia 24.01.2019r  - w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
11/2019 z dnia 24.01.2019r.  - w sprawie Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Łącku
12/2019 z dnia 24.01.2019r.  - w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Łąck na rok 2019
15/2019 z dnia 11.02.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
17/2019 z dnia 14.02.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
18/2019 z dnia 20.02.2019r. - w sprawie zmiany przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
21/2019 z dnia 05.03.2019r. - w sprawie zmian w budżecie 
22/2019 z dnia 05.03.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
23/2019 z dnia 08.03.2019r. -  w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łąck miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 
24/2019 z dnia 14.03.2019r.  -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
26/2019 z dnia 26.03.2019r. -  w sprawie zmian w budżecie 
27/2019 z dnia 28.03.2019r. -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
29/2019 z dnia 29.03.2019r. -  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2019 rok. 
31/2019 z dnia 01.04.2019r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
32/2019 z dnia 09.04.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
33/2019 z dnia 09.04.2019r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielona Szkoła w Sendeniu 
34/2019 z dnia 09.04.2019r.   - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku 
35/2019 z dnia 06.05.2019r.   -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
36/2019 z dnia 06.05.2019r.-  w sprawie zmian w budżecie 
38/2019 z dnia 06.05.2019r.  - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia XXI konkursu na "Najpiękniejszy ogród wiejski w gminie Łąck w 2018r."  
39/2019 z dnia 14.05.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
41/2019 z dnia 16.05.2019r.  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2018 rok. 
42/2019 z dnia 16.05.2019r -   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za 2018 rok. 
43/2019 z dnia 16.05.2019r.    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu za 2018 rok. 
44/2019 z dnia 16.05.2019r.  - w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład pocztu sztandarowego 
45/2019 z dnia 23.05.2019r.   - w sprawie zmian w budżecie 
46/2019 z dnia 23.05.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
47/2019 z dnia 27.05.2019r.  - przedstawienia raportu o stanie Gminy Łąck za 2018r. 
48/2019 z dnia 27.05.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
51/2019  z dnia 04.06.2019r.   - w sprawie zmian w budżecie 
54/2019 z dnia 07.06.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
55/2019 z dnia 11.06.2019r.  - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290416W w miejscowości Sendeń Mały" 
59/2019 z dnia 18.06.2019r. -  w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku 
63/2019 z dnia 25.06.2019r.  -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
71/2019 z dnia 09.07.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
75/2019 z dnia 29.07.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
77/2019 z dnia 31.07.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
79/2019 z dnia 02.08.2019r.  - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
80/2019 z dnia 05.08.2019r . - w sprawie przeniesień wydatków w budżecie gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
81/2019 z dnia 19.08.2019r. - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
      - załącznik nr 1 - do zarządzenia nr 81/2019 Wójta Gminy Łąck z dnia 19.08.2019r. 
82/2019 z dnia 22.08.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
84/2019 z dnia 26.08.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie
86/2019 z dnia 26.08.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w budżecie gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
89/2019 z dnia 30.08.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
90/2019 z  dnia 02.09.2019r.  - w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
91/2019 z dnia 02.09.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
92/2019 z dnia 06.09.2019r.  -  w sprawie zmian w budżecie 
93/2019 z dnia 10.09.2019r . - w sprawie zmian w budżecie 
95/2019 z dnia 25.09.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
97/2019 z dnia 26.09.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
100/2019 z dnia 09.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
101/2019 z dnia 09.10.2019r   - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
102/2019 z dnia 11.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
103/2019 z dnia 14.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
104/2019 z dnia 18.10.2019r.  - w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck i jednostek organizacyjnych Gminy Łąck w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r."
105/2019 z dnia 21.10.2019r.   - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
106/2019 z dnia 23.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
107/2019 z dnia 24.10.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
108/2019 z dnia 24.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
110/2019 z dnia 29.10.2019r. - w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości, oraz gruntów stanowiących przedmiot własności, współwłasność lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck
111/2019 z dnia 30.10.2019r. - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
112/2019 z dnia 30.10.2019r.  - w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
113/2019 z dnia 30.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
116/2019 z dnia 30.10.2019r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
118/2019 z dnia 06.11.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
119/2019 z dnia 06.11.2019r.  - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck" oraz wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych".  
120/2019 z dnia 13.11.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
121/2019 z dnia 15.11.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
125/2019 z dnia 21 listopada 2019r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ustnego na wynajem lokalu użytkowego
126/2019 z dnia 21 listopada 2019r.    w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na najem lokalu użytkowego  położonego w budynku hali sportowej w Łącku, ul. Gostynińska 2A
127/2019 z dnia 21 listopada 2019r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ustnego na wynajem lokalu użytkowego
128/2019 z dnia 21 listopada 2019r.     w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na najem lokalu użytkowego  położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku
130/2019 z dnia 26 listopada 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
131/2019 z dnia 26 listopada 2019r. -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału
136/2019 z dnia 02 grudnia 2019r.- w sprawie zmiany składu osobowego członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łącku  
137/2019 z dnia 2 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
138/2019 z dnia 2 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
139/2019 z dnia 05 grudnia 2019r. -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
140/2019 z dnia 09 grudnia 2019r.  - w sprawie wysokości stawek opłat za dostawę ciepła z kotłowni ekologicznej w Łącku do budynków stanowiących własność gminy. 
143/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.  - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2019 rok. 
144/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.- w sprawie zmian w budżecie  
145/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.  -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
147/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
148/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.-  w sprawie przyjęcia Regulaminu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łąck 
149/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
150/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. -  w sprawie przeniesień w ydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
153/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 
154/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. - w sprawie p rzeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 
155/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.  - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2019 rok. 
156/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.  - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Sportowo- Widowiskowej w Łącku, zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat oraz cen reklamowych, a także opłat za użytkowanie boiska piłkarskiego. 
157/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 
158/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. - w sprawie zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego Gminy Łąck 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-22 08:04:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-22 14:32:05
  • Liczba odsłon: 1337
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664181]

przewiń do góry