Podział nieruchomości

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI

1)    tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2, pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami *

2)    wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

3)    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami **

4)    pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ***

5)    wstępny projekt podziału nieruchomości

6)    protokół z przyjęcia granic nieruchomości ****

7)    wykaz zmian gruntowych ****

8)    wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej ****

9)    mapy z projektem podziału ****


KOMENTARZ

  #  niepotrzebne skreślić

* odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej podziałem, ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

** w przypadku braku planu miejscowego, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu

*** jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości

****   jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, dokumenty wymienione w pkt.: 6 ÷ 9, dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2. ust. 1, pkt. 1, lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1628 ze zmianami).


Miejsce złożenia dokumentów :  

Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :  

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy :  

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Łąck w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.


Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania


Jednostka odpowiedzialna :       


Referat Rozwoju i Inwestycji
pok. 10
tel. (24) 384-14-09

Podstawa prawna :  

1. Art.92 do art.99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 13:28:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Malwina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-30 15:00:28
  • Liczba odsłon: 724
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664886]

przewiń do góry