XIX Sesja Rady Gminy- 19.02.2021r. 

Uchwała nr XIX/178/2021 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał.  4 - całość (duży format pliku)

zał. 4 - w dwóch częściach : cz. 1  cz. 2

zał. 5a, 5b, 5c, 5d

Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności 

Uchwała nr XIX/179/2021 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XIX/180/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok

Uchwała nr XIX/181/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego

Uchwała nr XIX/182/2021 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022

Uchwała nr XIX/183/2021 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łąck publicznych przedszkoli

Uchwała nr XIX/184/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/172/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 30 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punków oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łąck.

Uchwała nr XIX/185/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy prywatnej   w miejscowości Łąck

Uchwała nr XIX/186/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  w Gminie Łąck

Uchwała nr XIX/187/2021 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Łąck uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała nr XIX/188/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok

 

XX Sesja Rady Gminy- 28.04.2021r. 

Uchwała nr XX/189/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XX/190/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok

Uchwała nr XX/191/2021 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,  przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania  osób uprawnionych do udzielania ulg

Uchwała nr XX/192/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku Teresy Garland o zajęcie stanowiska w sprawie „referendum ludowego”

Uchwała nr XX/193/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck

Uchwała nr XX/194/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku Barbary Panek Firma Handlowa „Barbara” w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz umorzenia kary związanej z nieterminową wpłatą.

Uchwała nr XX/195/2021 w sprawie przedłużenia do 31 grudnia 2021 roku terminu wniesienia opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku

Uchwała nr XX/196/2021 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2021-2025

Uchwała nr XX/197/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr XVI/148/2020 z dnia 23.09.2020r., opublikowanego  w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z dnia  12 października 2020r. poz. 10271

Uchwała nr XX/198/2021 zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck  z dnia 29 maja 2013r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XX/199/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łąck w 2021r.

Uchwała nr XX/200/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/3 o powierzchni 0,37 ha położonej  w gminie Łąck, obręb 0005 Koszelówka

Uchwała nr XX/201/2021 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck w 2021r.

Uchwała nr XX/202/2021 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łąck na lata 2021- 2023

załącznik 

Uchwała nr XX/203/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2023

załącznik 

Uchwała nr XX/204/2021 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Łąck”

załącznik 

Uchwała nr XX/205/2021 w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

 

XXI Sesja Rady Gminy- 29.06.2021r. 

Uchwała nr XXI/206/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Łąck wotum zaufania.

Uchwała nr XXI/207/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2020 rok.

Uchwała nr XXI/208/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2020 rok.

Uchwała nr XXI/209/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXI/210/2021 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.

Uchwała nr XXI/211/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Łąck na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr XXI/212/2021 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obwiązujących  w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez gminę Łąck.

Uchwała nr XXI/213/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29.12.2016 roku  w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Łąck zmienianej uchwałami: nr XXI/210/2017 z dnia 12.10.2017r. oraz         nr XII/120/2020 z 28.02.2020r.

Uchwała nr XXI/214/2021 w sprawie zmiany "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Łąck"

załącznik 

Uchwała nr XXI/ 215/2021 w sprawie zmian w statucie Gminy Łąck

 

XXII Sesja Rady Gminy- 16.08.2021r. 

Uchwała nr XXII/216/2021 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXII/217/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.

Uchwała nr XXII/218/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla działki o nr ew. 60 w Nowych Rumunkach zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Łącku nr IV/86/99 z dnia 30.11.1999r. opublikowanego w Dz.U. Woj. Maz. Nr 6 poz. 34 z 2000r.

Uchwała nr XXII/219/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łąck.

Uchwała nr XXII/220/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/24 o powierzchni 0,2836 ha położonej w gminie Łąck, obręb 0008 Łąck.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-26 11:25:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-27 14:42:50
  • Liczba odsłon: 531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664365]

przewiń do góry