Wybory ławników do kadencji 2020 - 2023

 

URZĄD  GMINY W ŁĄCKU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI  2020-2023. 

 TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019  ROKU.

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Okręgowym w Płocku, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy Łąck z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 

-  Do Sądu Okręgowego w Płocku 2 ławników,
-  Do Sądu Rejonowego w Gostyninie 1 ławnik.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.  ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać

w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

   

Karty dostępne są również na stronie BIP Gminy w Łąck oraz Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Agnieszka Woźniak- Sekretarz Gminy Łąck - tel. 24 3841408. 

  

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby

2) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika-  karta zgłoszenia ławnicy

3) Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe-  oświadczenie- przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe

4) Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona -  oświadczenie władza rodzicielska

5) Wzór zaświadczenia lekarskiego-  zaświadczenie lekarskie

6) Informacja dotycząca zdjęć i ich wzoru-  informacja dotycząca zdjęć

7) Wzór listy osób popierających kandydata-   lista poparcia

8) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na ławników i ławników, dla których administratorami danych są Rada Gminy Łąck oraz Wójt Gminy Łąck -  informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

OPŁATY:

  • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa ( 162 § 7 usp). Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 usp);
  • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
  • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

 

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-05 14:10:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Malwina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-28 08:43:52
  • Liczba odsłon: 749
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 664330]

przewiń do góry