Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania


WNIOSEK  o wydanie decyzji o  warunkach zabudowy  /  lokalizacji inwestycji celu publicznego


 •   Wymagane dokumenty :

-    2 egzemplarze mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz obszaru, na który inwestycja będzie  oddziaływać. W przypadku wniosku o decyzję o warunkach zabudowy mapa winna zawierać obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość  frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszy niż 50 metrów, z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru  oddziaływania inwestycji na jednym egzemplarzu

-   określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym  przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej (załącznik nr 1),

-   umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu (dotyczy wniosku o wz),

-   decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile jest wymagana,

-   upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w moim imieniu,

-   opłata skarbowa, o ile przepisy tego wymagają.

 •        Opłaty

Z opłaty zwolnione są decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego, pozostałe podlegają opłacie skarbowej w wysokości 107 zł, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Łąck Nr  40 9038 1014 2600 3216 2000 0010  lub w kasie Urzędu Gminy Łąck

-  

 •          Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie zgodnym z  art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego

 •           Podstawa prawna

Art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 •            Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Łąck.


 

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy w Łącku

 

Termin i sposób załatwienia sprawy ;

1.     Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2.     Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 


 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Planowania i Rozwoju 

Pok 15

tel.   24  384-14-05

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:59:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Malwina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-08 11:39:20
 • Liczba odsłon: 663
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 536429]

przewiń do góry