XXI Sesja Rady Gminy w Łącku- 29.03.2006

Uchwała nr XXI/232/2006 w sprawie zmian w budżecie. 

Uchwała nr XXI/233/2006 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy Łąck. 

Uchwała nr XXI/234/2006 w sprawie uchwalenia na 2006 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Uchwała nr XXI/235/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 6 lat lokalu użytkowego o pow. 18,31 m² położonego w Samodzielnym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łącku przy ul. Gostynińskiej 4 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.  

Uchwała nr XXI/236/2006 w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 57/17 o powierzchni 669 m² położonej we wsi Zdwórz gm. Łąck. 

Uchwała nr XXI/237/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina obejmujący działki o nr ew. 294 i 297/3. 

Uchwała nr XXI/238/2006 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.  

Uchwała nr XXI/239/2006 w sprawie zmiany statutu sołectwa. 

Uchwała nr XXI/240/2006 w sprawie zmiany formy organizacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku i nadania jej statutu. 

Uchwała nr XXI/241/2006 w sprawie przystąpienia Gminy Łąck do Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Uchwała nr XXI/242/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Uchwała nr XXI/243/2006 w sprawie zasad sprawienia oraz pokrycia kosztów pogrzebu. 

 

XXII Sesja Rady Gminy w Łącku- 14.06.2006 r. 

Uchwała nr XXII/244/2006 w sprawie zmian w budżecie. 

Uchwała nr XXII/245/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Uchwała nr XXII/246/2006 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Łąck w gminie Łąck. 

Uchwała nr XXII/247/2006 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Sendeń Duży gmina Łąck. 

Uchwała nr XXII/248/2006 w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości zabudowanych oznaczonych nr. ewidencyjnymi 16, 32 o łącznej pow. 3951 m² położonych na terenie Miasta Płocka stanowiących własność gminy Łąck 

Uchwała nr XXII/249/2006 w sprawie zasad zbycia gruntów niezabudowanych stanowiących drogi, oznaczonych nr. ewid. 18, 31, 622, 620, 144, 172, 165, 177, 141, 216, 188, 187, 195, 202, 203, 207, 211, 212, 132, 135, 556, 561, 405, 154/22, 537, 531, 615, 683, 837/2, 837/1, 867, 142, 178, 171, 166, 541, 154/9, 154/19 o pow. 3 2406 m² położonych na terenie Miasta Płock będące własnością Gminy Łąck. 

Uchwała nr XXII/250/2006 w sprawie zasad sprzedaży gruntu oznaczonego nr ewidencyjnymi 173/31 o powierzchni    74 m ² położonej we wsi Zdwórz gm. Łąck. 

Uchwała nr XXII/251/2006 w sprawie dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki oznacz. nr  ewid. 18/28 o powierzchni ok. 25000m² położonej w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck 

Uchwała nr XXII/252/2006 w sprawie uchylenia uchwały z dnia 30 kwietnia 2003 r. nr. IV/49/2003 r. dotyczące zamiany gruntu niezabudowanego oznaczonego nr 50/4 o pow. 3 3421 ha położonego we wsi Władysławów gm. Łąck. 

Uchwała nr XXII/253/2006 w sprawie zamiany gruntu niezabudowanego oznaczonego nr 31 o pow. 0,1200 ha położonego w miejscowości Łąck i gruntu oznacz. nr. ew. 50/4 o pow. 3 421 m położonego we wsi Władysławów gm. Łąck. 

Uchwała nr XXII/254/2006 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. działek 18/5 i 18/6 o łącznej powierzchni 2900 m² położnej w Łącku przy ulicy Kolejowej 5 gm. Łąck. 

Uchwała nr XXII/255/2006 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

Uchwała nr XXII/256/2006  w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck”. 

Uchwała nr XXII/257/2006 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku braku umów w tym zakresie. 

Uchwała nr XXII/258/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łąck.

 

XXIII Sesja Rady Gminy w Łącku- 25.08.2006  

Uchwała nr XXIII/259/2006 w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr XXIII/260/2006 w sprawie określenia zakresu i formy składanej corocznie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP. 

Uchwała nr XXIII/261/2006 w sprawie zatwierdzenia wykazu podmiotów wraz z wysokością środków finansowych na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Uchwała nr XXIII/262/2006 w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sendeniu Małym. 

Uchwała nr XXIII/263/2006 w sprawie zmian do Statutu „Zielonej Szkoły” w Sendeniu. 

Uchwała nr XXIII/264/2006 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu „SSM- Zielona Szkoła”.

 

XXIV Sesja Rady Gminy w Łącku- 20.09.2006  

Uchwała nr XXIV/265/2006 w sprawie zmian w budżecie. 

Uchwała nr XXIV/266/2006 w sprawie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Łącku i nieodpłatnego nabycia na własność gminy Łąck gruntów przeznaczonych pod tę inwestycję. 

Uchwała nr XXIV/267/2006 w sprawie zmiany lub uchylenia uchwały nr XXII/248/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. o zasadach sprzedaży nieruchomości.

  

XXV Sesja Rady Gminy w Łącku- 25.10.2006 

Uchwała nr XXV/268/2006 w sprawie zmian w budżecie. 

Uchwała nr XXV/269/2006 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXV/270/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała nr XXV/271/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Uchwała nr XXV/272/2006 w sprawie określenia zakresu i formy składanej corocznie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy. 

Uchwała nr XXV/273/2006 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Uchwała nr XXV/274/2006 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

  

I Sesja Rady Gminy w Łącku- 24.11.2006

Uchwała nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy   Łąck. 

Uchwała nr I/2/2006 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łąck.

Uchwała nr I/3/2006 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łąck. 

Uchwała nr I/4/2006 w sprawie powołania komisji stałych oraz ich składów osobowych.

Uchwała nr I/5/2006 w sprawie powołania komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczącego komisji oraz członków.

 

III Sesja Rady Gminy w Łącku- 13.12.2006   

Uchwała nr III/6/2006 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.

Uchwała nr III/7/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2007

Uchwała nr III/8/2006 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała nr III/9/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2007.

Uchwała nr III/10/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała nr III/11/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

Uchwała nr III/12/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów Gminy Łąck za pobór podatków stanowiących dochody gminy.

Uchwała nr III/13/2006 w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr III/14/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łąck.

Uchwała nr III/15/2006 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotów kosztów podróży dla radnych.

Uchwała nr III/16/2006 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotów kosztów podróży dla sołtysów.

Uchwała nr III/17/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów  na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łącku na 2007 rok.

Uchwała nr III/18/2006 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2007- 2011.

Uchwała nr III/19/2006 w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną  z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Łąck na 2007 rok.

Uchwała nr III/20/2006 w sprawie wysokości opłat za wprowadzanie ścieków bytowych do oczyszczalni na terenie gminy Łąck 2007 rok.

Uchwała nr III/21/2006 w sprawie zatwierdzenia zmiana do Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łącku.

 

IV Sesja Rady Gminy w Łącku- 28.12.2006  

Uchwała nr IV/22/2006 w sprawie  zmian w budżecie.

Uchwała nr IV/23/2006 w sprawie nabycia na własność Gminy Łąck obiektu centrali automatycznej wraz z prawem wieczystego użytkowania działki oznaczonej nr ewid. 2/5 o pow. 400 m² położonej w obrębie wsi Łąck.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:27:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-08 14:32:52
  • Liczba odsłon: 1014
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989142]

przewiń do góry