Wymagane dokumenty :
-    2 egzemplarze mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz obszaru, na który inwestycja będzie  oddziaływać. W przypadku wniosku o decyzję o warunkach zabudowy mapa winna zawierać obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość  frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszy niż 50 metrów, z określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru  oddziaływania inwestycji na jednym egzemplarzu
-   określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym  przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej (załącznik nr 1),
-   umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu (dotyczy wniosku o wz),
-   decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile jest wymagana,
-   upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w moim imieniu,
-   opłata skarbowa, o ile przepisy tego wymagają.
Opłata skarbowa: 
Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) zmienia się opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Od 24 lipca 2020 r. opłata ta niezależnie od rodzaju wnioskowanej inwestycji wynosić będzie 598 zł.
Zwolnienie od opłaty dotyczy jedynie przypadku jeżeli wydanie decyzji następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu wskazanego we wniosku.
Termin i sposób załatwienia
Decyzję wydaje się w terminie zgodnym z  art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy w Łącku
Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:59:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-04 09:59:17
  • Liczba odsłon: 3157
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420759]

przewiń do góry