III Sesja Rady Gminy Łąck- 17.02.2011r.

Uchwała nr III/19/2011 zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2011 rok.

Uchwała nr III/20/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Uchwała nr III/21/2011 w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Uchwała nr III/22/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/205/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 04 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Uchwała nr III/23/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków.

Uchwała nr III/24/2011 w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 36 m² położonego w miejscowości Łąck oznaczonego działką nr ewid. 31/7.

Uchwała nr III/25/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zaździerz i Wincentów.

Uchwała nr III/26/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck.

Uchwała nr III/27/2011 w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Łąck na lata 2010- 2025.

Uchwała nr III/28/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Uchwała nr III/29/2011 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Uchwała nr III/30/2011 w sprawie poparcia działań samorządu Województwa Mazowieckiego zmierzających do przejęcia majątku Skarbu Państwa.

 

IV Sesja Rady Gminy Łąck- 20.04.2011r.

Uchwała nr IV/31/2011 zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2011 rok.

Uchwała nr IV/32/2011 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.

Uchwała nr IV/33/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.

Uchwała nr IV/34/2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć oraz określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck.

Uchwała nr IV/35/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej   im. Władysława St. Reymonta w Nowej Wsi.

Uchwała nr IV/36/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck.

Uchwała nr IV/37/2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck położonego w Łącku przy ul. Brzozowej 1 na działce nr 11/7.

Uchwała nr IV/38/2011 w sprawie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w Gminie Łąck do 2010r. wraz z planem gospodarki odpadami w latach 2009-2010.

Uchwała nr IV/39/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Łąck za lata 2009-2010.

Uchwała nr IV/40/2011 w przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.

 

V Sesja Rady Gminy Łąck- 29.06.2011r.

Uchwała nr V/41/2011 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok. 

Uchwała nr V/42/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. 

Uchwała nr V/43/2011 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łąck na lata 2011- 2018. 

Uchwała nr V/44/2011 zmieniająca uchwałę budżetową gminy Łąck na 2011r. 

Uchwała nr V/45/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Łąck gruntów niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów  jako działka nr ew. 50/5 o pow. 0,0098 ha, działka nr ew. 50/7 o pow. 0,0622 ha i działka nr ew. 50/9 o pow. 0,0036 ha położone w obrębie Łąck, gmina Łąck. 

Uchwała nr V/46/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck”. 

Uchwała nr V/47/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, powiat płocki. 

Uchwała nr V/48/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Uchwała nr V/49/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 

Uchwała nr V/50/2011 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Łąck dotyczącej wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 5,46m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej sportowo- wędkarskiej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 

VI Sesja Rady Gminy Łąck- 05.09.2011r.

Uchwała nr VI/51/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2011- 2018. 

Uchwała nr VI/52/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. 

Uchwała nr VI/53/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/212/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 10.11.2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej. 

Uchwała nr VI/54/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Warszawa- nauczycielką historii. Warsztaty historyczno- kulturowe dla uczniów Gimnazjum w Łącku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Uchwała nr VI/55/2011 w sprawie wyboru ławnika.

Uchwała nr VI/56/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Uchwała nr VI/57/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 42 m² znajdującego się w hali sportowej w Łącku na działce ozn. nr ewid. 2/6 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy. 

Uchwała nr VI/58/2011 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łąck oraz zapewnienia im dalszej opieki. 

Uchwała nr VI/59/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Żuchniewicza.


VII Sesja Rady Gminy Łąck- 30.11.2011r.

Uchwała nr VII/60/2011 zmieniająca uchwałę budżetową gminy na rok 2011.

Uchwała nr VII/61/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Uchwała nr VII/62/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2012.

Uchwała nr VII/63/2011 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr VII/64/2011 w sprawie zmieniająca uchwałę w prawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków.

Uchwała nr VII/65/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała nr VII/66/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr VII/67/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Uchwała nr VII/68/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dobiesława Szutowicza na działalność Wójta Gminy Łąck

 

VIII Sesja Rady Gminy Łąck- 30.12.2011r.

Uchwała nr VIII/69/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdworskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300 m

Uchwała nr VIII/70/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2011- 2026.

Uchwała nr VIII/71/2011 zmieniająca uchwałę budżetową na 2011 rok.

Uchwała nr VIII/72/2011 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012- 2026.

Uchwała nr VIII/73/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łąck na rok 2012.

Uchwała nr VIII/74/2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr VIII/75/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck z dnia 17 grudnia 2002r. Nr I/21/2002 dotyczącej powołania Komisji Inwentaryzacji i określenia zakresu jej działania,

Uchwała nr VIII/76/2011 w sprawie zasad sprzedaży działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako 18/46 o powierzchni 0,1233 ha oznaczonej w obrębie Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr VIII/77/2011 w sprawie zasad sprzedaży działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 57/9 o powierzchni 0,0693 ha położonej w obrębie Zdwórz, gmina Łąck.

Uchwała nr VIII/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem do użytkowania pomieszczenia gospodarczego o pow. 12,92m² znajdującego się w budynku gospodarczym w Łącku przy ul. Warszawskiej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 22/8.

Uchwała nr VIII/79/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Uchwała nr VIII/80/2011 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Uchwała nr VIII/81/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:30:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:46:30
  • Liczba odsłon: 3090
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1412171]

przewiń do góry