Link do sesji Transmisja

Harmonogram obrad

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
    1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
    2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok.
    3. Zmieniająca uchwałę Nr VII/63/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 8 października 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach       oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck.
    4. Zmieniająca uchwałę nr XXI/212/2021 Rady Gminy Łąck z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez Gminę Łąck
     5. Zmieniająca uchwałę nr XXIV/177/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łąck oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Łąck dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
    6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz
    7. Zmieniająca uchwałę Nr XI/106/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2019r. zmieniającą uchwałę Nr XXII/255/2006 Rady Gminy w Łącku z dnia 14.06.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
    8. Nabycia gruntu zajętego pod przepompownię ścieków w miejscowości Zofiówka
    9. Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
   10. Ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Rejonowym w Płocku na kadencję w latach 2024-2027.
   11. Wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Rejonowym w Płocku
V. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VI. Wolne wnioski i dyskusja.
VII. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-08-28 08:16:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-29 07:49:51
  • Liczba odsłon: 506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431085]

przewiń do góry