Link do transmisji:

Część I

Część II

Harmonogram obrad

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
   1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck
   2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok
   3. Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024
   4. Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Łąck w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów.
   5. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Łąck.
   6. Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla fragmentu miejscowości Koszelówka
   7. Zmieniająca uchwałę nr XXIII/239/2021 Rady Gminy w Łąck z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck.
   8. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2023 r.
   9. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.
   10. Przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2022-2030.
   11. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
   12. Zmiany uchwały nr XXVI/271/2022 Rady Gminy Łąck w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łąck na lata 2022-2025”.
   13. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
   14. Odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
   15. Ustanowienia wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Łąck na lata 2019-2023”. 16. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023r. 17. Instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenach  Sendenia Dużego i Sendenia Małego

V. Przyjęcie sprawozdania z planu pracy komisji rewizyjnej za 2022 rok.
VI. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku za 2022 rok
VII. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok.
VIII. Przyjęcie sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łąck w 2022r.
IX. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
X. Wolne wnioski i dyskusja.
XI. Zakończenie obrad

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-28 08:58:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-04 12:13:26
  • Liczba odsłon: 846
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1430990]

przewiń do góry