Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. 
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni. 
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie. 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Deklaracja o wymianie bądź instalacji źródeł ciepła 
Obowiązek przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji źródła ciepła wynika z uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim,  w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Do przekazania deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska.
Deklarację przekazuje się w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
Zgodnie z art. 332 ustawy Prawo ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny.

Druk deklaracji

 

Wnioski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wnioski dot. informacji o środowisku i jego ochronie:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wnioski dot. usuwania wyrobów azbestowych:

wniosek- usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wnioski dot. uzyskanie zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych:

Wniosek na uzyskanie zezwolenia na odbiór nieczystości płynnych

Wnioski dot. usunięcia drzew i krzewów:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoby fizyczne

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu - osoby prawne

Wnioski dot. karmienia kotów

33/2020 z dnia 6 kwietnia 2020r. - w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących - Karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Łąck

załącznik nr 1 - wniosek o wpis do rejestru

załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie karmy

załącznik nr 3 - protokół

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:53:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 08:19:14
  • Liczba odsłon: 3258
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985336]

przewiń do góry