Obwieszczenia i Zawiadomienia Wójta Gminy 2020 rok
 
 
1.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 28 stycznia 2020 roku  dot.   zawiadomienia   Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 118,110/3,107,104, obręb Matyldów, gmina  Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
2.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 28 stycznia 2020 roku   dot. podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Łąck w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku. 
- Załącznik - projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck w 2020 roku
 
3. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 31 stycznia 2020 roku dot.  zawiadomienia   Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PLO4440G wraz z linią zasilającą na działce o nr ewid. 830 w miejscowości Łąck, gmina Łąck. 
 
4.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 3 marca 2020 roku  dot. zawiadomienia Strony postępowania w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 180, 160, 63 RE relacji Płock - Łąck.
 
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 1 kwietnia 2020 roku dot. zawiadomienia   Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PLO4440G wraz z linią zasilającą na działce o nr ewid. 830 w miejscowości Łąck, gmina Łąck.
 
6. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 7 kwietnia 2020 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia opisanego w niniejszym obwieszczeniu.
 
7. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 9 kwietnia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
8.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 10 kwietnia 2020 roku  dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. gruntów 886,881/1,839,824,823.
 
9. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2020 roku dot. zawiadomienia w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. gruntów 40/30,41/15 położonej w miejscowości Matyldów, gm. Łąck..
 
10. Obwieszczenie Wójta Gmina Łąck z dnia 7 maja 2020 roku  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
  a) Łąck - Uwarunkowania rozwoju_tekst
  b) Łąck - Uwarunkowania rozwoju_mapa
  c) Łąck - Kierunki zagospodarowania przestrzennego_tekst
  d) Łąck - Kierunki zagospodarowania przestrzennego_mapa
  e) Łąck - Prognoza oddziaływania na środowisko
 
11.  Obwieszczenie Wójta Gmina Łąck z dnia 12 maja 2020 roku dot. zawiadomienia w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 180, 160, 63 PE relacji Płock-Łąck.
 
12.   Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 14 maja 2020 roku    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 27 maja 2020r. do 19 czerwca 2020r.
Projekt uchwały
mpzp Korzeń Królewski zał. nr 1
prognoza środowiskowa do mpzp
 
13.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 27 maja 2020 roku  dot. zawiadomienia w celu zapewnienia stronom  pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stajni dla koni z poddaszem gospodarczym oraz drogi dojazdowej w zabudowie zagrodowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 802, 823, położonych w miejscowości Łąck, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
14.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 28 maja 2020 roku  dot. zawiadomienia w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie poszerzenia pasa drogowego publicznej drogi gminnej o nr 290709W relacji „droga krajowa nr 60 – Wincentów”, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 254, 142/4, 142/5, obręb Wincentów, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie
 
15.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 2 czerwca 2020 roku  dot. zawiadomienia w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 40/30, 41/15 położonej w miejscowości Matyldów, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie wydanej  decyzji o warunkach zabudowy o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do decyzji administracyjnej  dotyczącej ww. sprawy. 
 
16. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 28 lipca 2020 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PLO4440G wraz z linią zasilającą na działce o nr ewid. 830 w miejscowości Łąck, gmina Łąck.
 
17. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 lipca 2020 roku dot. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla bud. sieci kablowej w obrębie Podlasie
 
18. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 4 wrzesnia 2020 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4KV ze złączem kablowo-pomiarowym obręb Matyldów, gm. Łąck
 
19. Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 04 września 2020r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "budowy farmy fotowoltaicznej w Matyldowie" 
 
20. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 14 września 2020 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PLO4440G

21. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 16 września 2020 roku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 2 MW zlokalizowanej w miejscowości Matyldów działka nr ew. 32, gmina Łąck."

22. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 9 października 2020 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV ze złączami kablowo pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 51/2, 51/3, 52/3, 52/3, 61/7, 113/1 obręb Nowe Rumunki, gm. Łąck

23. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 13 października 2020 roku dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

24. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 14 października 2020 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym do działek o nr ewid. gruntów 88/8, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 88/8, 95/23, 95/26, obręb Matyldów, gm. Łąck

25. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 21 października 2020 roku dot. zaopiniowania projektu w sprawie zatwierdzenia " projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w rejonie rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 60 na Gostynin - Płock od km 0+000 do km 9+ 392,54

26. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 5 listopada 2020 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "udowie drogi krajowej na 60 na odcinku Gostynin-Płock"

27. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 21 grudnia 2020 roku dot. wydania postanowienia w sprawie obowiązuj przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu.

28. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 21 grudnia 2020 roku dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malwina
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-29 14:33:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-29 11:36:05
  • Liczba odsłon: 2649
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420890]

przewiń do góry