XXIV Sesja Rady Gminy z dn. 04.01.2018

Uchwała nr XXIV/238/2018 w sprawie zamierzeń inwestycyjnych zawartych w „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym- Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”

Uchwała nr XXIV/239/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łąck na 2018 rok

 

XXV Sesja Rady Gminy z dn. 14.02.2018

Uchwała nr XXV/240/2018 w spawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXV/241/2018 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2018 rok.

Uchwała nr XXV/242/2018 w spawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.

Uchwała nr XXV/243/2018 w spawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.

Uchwała nr XXV/244/2018 w spawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Łąck instrumentem płatniczym.

Uchwała nr XXV/245/2018 w spawie wyrażenia zgody na przejęcie  w formie darowizny do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 195/4 położonej w obrębie Koszelówka, gmina Łąck, od osoby fizycznej.

Uchwała nr XXV/246/2018 w spawie nadania ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.

Uchwała nr XXV/247/2018 w spawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina Zaździerz

 

XXVI Sesja Rady Gminy z dn. 28.03.2018

Uchwała nr XXVI/248/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVI/249/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2018 rok.

Uchwała nr XXVI/250/2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łąck.

Uchwała nr XXVI/251/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2018 roku.

Uchwała nr XXVI/252/2018 w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVI/253/2018 w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o nr ewidencyjnym 63/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr XXVI/254/2018 w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 22,50m2 położonego w obrębie ewidencyjnym  PSO Łąck, gm. Łąck oznaczonego działką o nr ewid. 3/55

Uchwała nr XXVI/255/2018 w sprawie podziału Gminy Łąck na okręgi wyborcze.

Uchwała nr XXVI/256/2018 w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

XXVII Sesja Rady Gminy z dn. 27.04.2018

Uchwała nr XXVII/257/2018 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVII/258/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2018 rok.

Uchwała nr XXVII/259/2018 w sprawie zmiany Uchwały  nr XXIV/177/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2010 roku  o zatwierdzeniu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łąck oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Łąck dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzieży.

Uchwała nr XXVII/260/2018 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015.

Uchwała nr XXVII/261/2018 w sprawie podziału Gminy Łąck na obwody głosowania. 

Uchwała nr XXVII/262/2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Łąck.

załącznik do XXVII/262/2018

Uchwała nr XXVII/263/2018 w sprawie Zmiany uchwały nr XXIII/237/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XXVII/264/2018 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku

 

XXVIII Sesja Rady Gminy z dn. 21.06.2018

Uchwała nr XXVIII/265/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2017 rok.

Uchwała XXVIII/266/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2017 rok.

Uchwała nr XXVIII/267/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVIII/268/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVIII/269/2018   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2018 rok.

Uchwała nr XXVIII/270/2018 8 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała nr XXVIII/271/2018   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.

Uchwała nr XXVIII/272/2018   w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Uchwała nr XXVIII/273/2018   w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łąck.

Uchwała nr XXVIII/274/2018   w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała nr XXVIII/275/2018   w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Płockiego w sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała nr XXVIII/276/2018   w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego.

Uchwała nr XXVIII/277/2018   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 88/1 położonej w obrębie Łąck, gmina Łąck, od osób fizycznych

Uchwała nr XXVIII/278/2018   w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 90/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Koszelówka, gmina Łąck

Uchwała nr XXVIII/279/2018   w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 200 m 2 na działce oznaczonej nr ewid. 1/2 w obrębie ewidencyjnym Władysławów, gm. Łąck.

Uchwała nr XXVIII/280/2018   w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 200 m 2 na działce oznaczonej nr ewid.  24/4 w obrębie ewidencyjnym Wola Łącka, gm. Łąck.

Uchwała nr XXVIII/281/2018   w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr ew. 2/14 położonej w miejscowości Łąck, przy ul. Kolejowej.

Uchwała nr XXVIII/282/2018   w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr ew. 2/9 położonej w miejscowości Łąck, przy ul. Kolejowej.

Uchwała nr XXVIII/283/2018   w sprawie utworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Łąck oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2018 roku.

Uchwała nr XXVIII/284/2018   w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/264/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego 2018 roku.

Uchwała nr XXVIII/285/2018   w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Łąck.

Uchwała nr XXVIII/286/2018 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVIII/287/2018   w sprawie nadania Statutu dla Młodzieżowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjazdy Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielonej Szkoły w Sendeniu.

Uchwała nr XXVIII/288/2018   w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Województwa Mazowieckiego dotyczącego Gostynińsko- Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

XXIX Sesja Rady Gminy Łąck z dn. 30.08.2018

Uchwała nr XXIX/289/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXIX/290/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2018 rok.

Uchwała nr XXIX/291/2018 w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym 102/59 położonej  w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck

Uchwała nr XXIX/292/2018 w sprawie nadania nazwy ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck

 

XXX Sesja Rady Gminy Łąck z dn. 16.10.2018

Uchwała nr XXX/293/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXX/294/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2018 rok.

Uchwała nr XXX/295/2018 w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 13/7 i 13/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Grabina, gmina Łąck.

Uchwała nr XXX/296/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na działce o nr 262/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XXX/297/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na działce o nr 22/24, położonej w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XXX/298/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łąck.

Uchwała nr XXX/299/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łąck.

Uchwała nr XXX/300/2018 w sprawie przekazania poprawionego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała nr XXX/301/2018 w sprawie zmian w statucie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXX/302/2018 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała nr XXX/303/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/225/05 Rady Gminy Łąck z 14 grudnia 2005r.

 

XXXI Sesja Rady Gminy Łąck z dn. 13.11.2018

Uchwała nr XXXI/304/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXI/305/2018 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2018 rok.

Uchwała nr XXXI/306/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2019.

Uchwała nr XXXI/307/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

Uchwała nr XXXI/308/2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2019.

Uchwała nr XXXI/309/2018 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019.

Uchwała nr XXXI/310/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2019.

Uchwała nr XXXI/311/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXI/312/2018 w sprawie zmian w statucie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXI/313/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XXXI/314/2018 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck”

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-08 10:49:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:12:28
  • Liczba odsłon: 3246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420798]

przewiń do góry