XVII Sesja Rady Gminy Łąck- 17.02.2017
Uchwała nr XVII/160/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XVII/161/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2017 rok.

Uchwała nr XVII/162/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XVII/163/2017 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018

Uchwała nr XVII/164/2017  w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 36m² położonego w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck, oznaczonego działką o numerze ewidencyjnym 31/7.

Uchwała nr XVII/165/2017 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Uchwała nr XVII/166/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych.

Uchwała nr XVII/167/2017 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łąck.


XVIII Sesja Rady Gminy Łąck- 30.03.2017

Uchwała nr XVIII/168/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XVIII/169/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2017 rok.

Uchwała nr XVIII/170/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XVIII/171/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała nr XVIII/172/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łąck.

Uchwała nr XVIII/173/2017 zmieniająca uchwałę nr IV/34/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck.

Uchwała nr XVIII/174/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2017r.

Uchwała nr XVIII/175/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność gminy Łąck, oznaczonej nr ew. 11/16 o pow. 0,0607 ha, położonej w obrębie ew. Wola Łącka, gm. Łąck.

Uchwała nr XVIII/176/2017 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck, oznaczonej jako działka o nr ew. 522/6, położonej w obrębie Łąck, gm. Łąck.

Uchwała nr XVIII/177/2017 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016” dla Gminy Łąck.

Uchwała nr XVIII/178/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

 

XIX Sesja Rady Gminy Łąck- 20.06.2017

Uchwała nr IX/179/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2016 rok.

Uchwała nr XIX/180/2017   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2016 rok.

Uchwała nr XIX/181/2017   w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XIX/182/2017   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2017 rok.

Uchwała nr XIX/183/2017   w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Radnym Gminy Łąck

Uchwała nr XIX/184-2017 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/44 położonej w obrębie PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XIX/185/2017   w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/44 położonej w obrębie PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XIX/186/2017 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/44 położonej w obrębie PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XIX/187/2017   w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/44 położonej w obrębie PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XIX/188/2017   w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/44 położonej w obrębie PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XIX/189/2017 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/44 położonej w obrębie PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XIX/190/2017   w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/44 położonej w obrębie PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XIX/191/2017 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/44 położonej w obrębie PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XIX/192/2017   w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3/44 położonej w obrębie PSO Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XIX/193/2017   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 29/1 położonej w obrębie Grabina, gmina Łąck od osoby fizycznej.

Uchwała nr XIX/194/2017   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 46/16 położonej w obrębie Matyldów, gmina Łąck od osoby fizycznej.

Uchwała nr XIX/195/2017   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 46/19 położonej w obrębie Matyldów, gmina Łąck od osoby fizycznej.

Uchwała XIX/196/2017   w sprawie zasad nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 35/4 o pow. 0,1382 ha położonej w obrębie geodezyjnym PSO Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr XIX/197/2017   w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ew. 35/5 i 3/119 o łącznej pow. 0,3749 ha położone w obrębie geodezyjnym PSO Łąck, gmina Łąck

Uchwała nr XIX/198/2017   w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym 69/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck

Uchwała nr XIX/199/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

 

XX Sesja Rady Gminy Łąck- 06.09.2017

Uchwała nr XX/200/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XX/201/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2017 rok.

Uchwała nr XX/202/2017 w sprawie wydzierżawienia gruntu pod stację telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej numerem ewidencyjnym 232/3 w miejscowości Łąck gm. Łąck.

Uchwała nr XX/203/2017 w sprawie nadania nazw ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XX/204/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w hali sportowej w Łącku, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2/14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w branży gastronomicznej

 

XXI Sesja Rady Gminy Łąck- 12.10.2017

Uchwała nr XXI/205/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała nr XXI/206/2017 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXI/207/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2017 rok.

Uchwała nr XXI/208/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, powiat płocki

Uchwała nr XXI/209/2017 w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXI/210/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady Gminy Łąck z dn. 29.12.2016 w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez gminę Łąck.

Uchwała nr XXI/211/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/294/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 15.10.2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.

załącznik.jpg

Uchwała nr XXI/212/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.

 załącznik.jpg

 

XXII Sesja Rady Gminy Łąck- 14.11.2017
 

Uchwała nr XXII/213/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXII/214/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2017 rok.

Uchwała nr XXII/215/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppor. Emilii Gierczak

Uchwała nr XXII/216/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2018.

Uchwała nr XXII/217/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.

Uchwała nr XXII/218/2017 w sprawie środków transportowych na rok 2018.

Uchwała nr XXII/219/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2018.

Uchwała XXII/220/2017 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2018.

Uchwała nr XXII/221/2017 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 DL-1.pdf
  DN-1.pdf
 DR-1.pdf
  IL-1.pdf
  IN-1.pdf
  IR-1.pdf
  ZL-1/A.pdf
  ZL-1/B.pdf
  ZN-1/A.pdf
  ZN-1/B.pdf
  ZR-1/A.pdf
  ZR- 1/B.pdf

Uchwała nr XXII/222/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2018 rok.

Uchwała nr XXII/223/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała nr XXII/224/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/156/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok  w Gminie Łąck.

Uchwała nr XXII/225/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających w kadencji 2016- 2019

Uchwała nr XXII/226/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego- pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Łąck, położonego w obrębie ewidencyjnym Łąck na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2/9.

Uchwała nr XXII/227/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego- pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Łąck, położonego w obrębie ewidencyjnym Łąck na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2/9 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług stomatologicznych.  

Uchwała nr XXII/228/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego- pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Łąck, położonego w obrębie ewidencyjnym Łąck na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2/14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z usługami ubezpieczeniowymi. 

Uchwała nr XXII/229/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu przeznaczonego na kotłownię o powierzchni 48,13m² usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 22/63 stanowiącej własność Gminy Łąck, położonej w obrębie PSO Łąck.

Uchwała nr XXII/230/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 36/32 położonej w obrębie Łąck,  gmina Łąck od osoby fizycznej.


XXIII Sesja Rady Gminy Łąck- 28.12.2017

Uchwała nr XXIII/231/2017 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXIII/232/2017 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2017 rok.

Uchwała nr XXIII/233/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXIII/234/2017 w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Łąck na rok 2018.

Uchwała nr XXIII/235/2017 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładnia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg.

Uchwała nr XXIII/236/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu położonego we wsi Zaździerz  w granicach zawartych między jeziorem Ciechomickim, kanałem wodnym, drogą powiatową nr 336 i drogą powiatową nr 335.

Uchwała nr XXIII/237/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w Gminie Łąck


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-23 13:22:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:16:40
  • Liczba odsłon: 1954
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985426]

przewiń do góry