V Sesja Rady Gminy w Łącku- 30.01.2007 r.

Uchwała nr V/24/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

 

VI Sesja Rady Gminy w Łącku- 05.04.2007 r.

Uchwała nr VI/25/2007  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Łąck,

Uchwała nr VI/26/2007  w sprawie zmian w budżecie,

Uchwała nr VI/27/2007  w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łąck za 2006 r.,

Uchwała nr VI/28/2007  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

Uchwała nr VI/29/2007  w sprawie zatwierdzenia wykazu podmiotów wraz z wysokością środków finansowych na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,

Uchwała nr VI/30/2007  w sprawie regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków,

Uchwała nr VI/31/2007  w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia  31 grudnia.

Uchwała nr VI/32/2007  w sprawie przeznaczenia budynku niemieszkalnego na utworzenie mieszkaniowego zasobu Gminy Łąck i wydzielenie czterech lokali socjalnych.

Uchwała nr VI/33/2007  w sprawie Wydania opinii dot. projektu „Planu ochrony Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego” dotyczącego terenu będącego częścią gminy Łąck znajdującego się w granicach Parku Krajobrazowego.

Uchwała nr VI/34/2007  w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2007 rok.

 

VII Sesja Rady Gminy w Łącku- 29.05.2007 r.

Uchwała nr VII/35/2007 w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr VII/36/2007 w sprawie zasad sprzedaży działki oznaczonej nr ewid. 12/18 o pow. 665 m² we wsi Wola Łącka gm. Łąck.

Uchwała nr VII/37/2007 w sprawie nabycia na własność Gminy Łąck budynków magazynowych oraz budowli będących własnością Gminnej Spółdzielni „SCh” w Łącku znajdujących się na działce położonej w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck stanowiących odrębna od gruntów własność.

 

VIII Sesja Rady Gminy w Łącku- 12.07.2007 r.

Uchwała nr VIII/38/2007 w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr VIII/39/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała nr VIII/40/2007 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Łącku

Uchwała nr VIII/41/2007 w sprawie zasad sprzedaży działek oznaczonych nr ewd. 156/5 o pow. 700m² i nr ewid. 156/9 o pow. 100 m² we wsi Grabina gm. Łąck.

Uchwała nr VIII/42/2007 w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 32 o pow. 1,92 ha położonej w Korzeniu Królewskim gm. Łąck.

Uchwała nr VIII/43/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck we wsi Sendeń Mały. 

Uchwała nr VIII/44/2007 w sprawie wydania opinii dot. propozycji obszaru Natura 2000 Uroczysko Łąckie (kod PLH 220053) na terenie gminy Łąck.

Uchwała nr VIII/45/2007 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii zgłoszonych kandydatów na ławników.

 

IX Sesja Rady Gminy w Łącku- 12.09.2007 r.

Uchwała nr IX/46/2007 w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr IX/47/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr IX/48/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Uchwała nr IX/49/2007 w sprawie zmiany Uchwały z dnia 12 lipca 2007 r. Nr VIII/43/2007 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck we wsi Sendeń Mały.

Uchwała nr IX/50/2007 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Uchwała nr IX/51/2007 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Uchwała nr IX/52/2007 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej

Uchwała nr IX/53/2007 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Uchwała nr IX/54/2007 w sprawie wyboru ławnika

 

X Sesja Rady Gminy w Łącku- 31.10.2007 r.

Uchwała nr 55/X/2007 w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr 56/X/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr 57/X/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała nr 58/X/2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

Uchwała nr 59/X/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

Uchwała nr 60/X/2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała nr 61/X/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 r.

Uchwała nr 62/X/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów Gminy Łąck za pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Uchwała nr 63/X/2007 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała nr 64/X/2007 w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy Łąck na 2008 r.

Uchwała nr 65/X/2007 w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. ewid. 51/5 o pow. 1,1406  ha położonej we Władysławowie gm. Łąck.

 

XI Sesja Rady Gminy w Łącku- 28.12.2007 r.

Uchwała nr 66/XI/2007  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łąck na rok 2008.

Uchwała nr 67/XI/2007  w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr 68/XI/2007  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają w 2007 r.

Uchwała nr 69/XI/2007  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Uchwała nr 70/XI/2007  w sprawie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Uchwała nr 71/XI/2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w przypadku braku umów  w tym zakresie.

Uchwała nr 72/XI/2007  w sprawie zamiany gruntu niezabudowanego nr 51/6 o pow. 900 m² położonego w miejscowości Władysławów gm. Łąck.

Uchwała nr 73/XI/2007  w sprawie powołania i nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Łącku.

Uchwała nr 74/XI/2007  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na 2008 r. Uchwała nr 75/XI/2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łącku.

Uchwała nr 75/XI/2007   w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łącku.  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:28:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 13:03:32
  • Liczba odsłon: 1953
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1421015]

przewiń do góry