Załączniki: 
1) tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2, pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami *
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami **
4) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ***
5) wstępny projekt podziału nieruchomości
6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości ****
7) wykaz zmian gruntowych ****
8) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej ****
9) mapy z projektem podziału ****

Komentarz: 
#  niepotrzebne skreślić
* odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej podziałem, ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
** w przypadku braku planu miejscowego, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu
*** jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości
**** jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, dokumenty wymienione w pkt.: 6 ÷ 9, dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty: 
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2. ust. 1, pkt. 1, lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1628 ze zmianami).
Miejsce złożenia dokumentów :  
Sekretariat Urzędu Gminy
Termin i sposób załatwienia sprawy :  
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy :  
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Łąck w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.
 
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 13:28:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 11:33:16
  • Liczba odsłon: 1346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985560]

przewiń do góry