Uchwała nr XXXVIII/410/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XXXVIII/411/2024 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2024 rok.

Uchwała nr XXXVIII/412/2024 w sprawie funduszu sołeckiego.

Uchwała nr XXXVIII/413/2024 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg.

Uchwała nr XXXVIII/414/2024 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2024- 2027.

Uchwała nr XXXVIII/415/2024 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2024 rok.

Uchwała nr XXXVIII/416/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łąck na lata 2024-2026.

Uchwała nr XXXVIII/417/2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Łąck  na lata 2024-2026.

Uchwała nr XXXVIII/418/2024 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łąck na 2024 rok.

Uchwała nr XXXVIII/419/2024 w sprawie nabycia na własność nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczone w ewidencji gruntów nr ew. 11/2, położonej w miejscowości Zofiówka gmina Łąck od Moniki Tyrajskiej i Zbigniewa Tyrajskiego do zasobu Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXVIII/420/2024 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 16/4, położonej w miejscowości Matyldów, gmina Łąck od Marka Seweryniaka do zasobu Gminy Łąck

Uchwała nr XXXVIII/421/2024 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Matyldowie oznaczonych jako działka o nr ew. 43/74 na rzecz Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXVIII/422/2024 w sprawie nadania nazwy ulic w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.

Uchwała nr XXXVIII/423/2024 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”

Uchwała nr XXXVIII/424/2024 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łąck na lata 2010- 2025”

Uchwała nr XXXVIII/425/2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck  w 2024 r.

Uchwała nr XXXVIII/426/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXVIII/427/2024 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Łąck i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr XXXVIII/428/2024 w sprawie zmieniająca w części uchwałę Nr XXXV/377/2023 Rady Gminy Łąck z dnia 20 października 2023r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w  miejscowości Zaździerz  

Uchwała nr XXXVIII/429/2024  zmieniająca w części uchwałę  Nr  XXXVI/389/2023 Rady Gminy Łąck z dnia 24 listopada  2023r.,   w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla  wybranych terenów położonych przy Jeziorze Zdworskim

Uchwała nr XXXVIII/430/2024 w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

Uchwała nr XXXVIII/431/2024 w sprawie rozpatrzenia wniosku z 15.01.2024r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-03-27 11:11:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-27 11:22:53
  • Liczba odsłon: 199
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431015]

przewiń do góry