3/2019 z dnia 3.01.2019r.  - w sprawie wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

5/2019 z dnia 18.01.2019r. - w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości, bądź gruntów stanowiących  przedmiot własności,  współwłasność lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck  na  2019 rok.

6/2019 z dnia 18.01.2019r.- w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Sportowo- Widowiskowej w Łącku, zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat oraz cen reklamowych, a także opłat za użytkowanie boiska piłkarskiego

7/2019 z dnia 22.01.2019r.- w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Łąck do punktu zlewnego znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Łącku i Zaździerzu 

8/2019 z dnia 23.01.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

9/2019 z dnia 24.01.2019r.  - w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do Samorządowego Przedszkola w Łącku oraz Szkoły Podstawowej w Łącku 

10/2019 z dnia 24.01.2019r  - w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Łąck na 2018 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

11/2019 z dnia 24.01.2019r.  - w sprawie Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Łącku

12/2019 z dnia 24.01.2019r.  - w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Łąck na rok 2019

15/2019 z dnia 11.02.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

17/2019 z dnia 14.02.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

18/2019 z dnia 20.02.2019r. - w sprawie zmiany przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy

21/2019 z dnia 05.03.2019r. - w sprawie zmian w budżecie 

22/2019 z dnia 05.03.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

23/2019 z dnia 08.03.2019r. -  w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łąck miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 

24/2019 z dnia 14.03.2019r.  -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

26/2019 z dnia 26.03.2019r. -  w sprawie zmian w budżecie 

27/2019 z dnia 28.03.2019r. -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

29/2019 z dnia 29.03.2019r. -  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2019 rok. 

31/2019 z dnia 01.04.2019r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

32/2019 z dnia 09.04.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

33/2019 z dnia 09.04.2019r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielona Szkoła w Sendeniu 

34/2019 z dnia 09.04.2019r.   - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku 

35/2019 z dnia 06.05.2019r.   -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

36/2019 z dnia 06.05.2019r.-  w sprawie zmian w budżecie 

38/2019 z dnia 06.05.2019r.  - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia XXI konkursu na "Najpiękniejszy ogród wiejski w gminie Łąck w 2018r."  

39/2019 z dnia 14.05.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

41/2019 z dnia 16.05.2019r.  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2018 rok. 

42/2019 z dnia 16.05.2019r -   w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za 2018 rok. 

43/2019 z dnia 16.05.2019r.  -    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu za 2018 rok. 

44/2019 z dnia 16.05.2019r.  - w sprawie wyznaczenia osób wchodzących w skład pocztu sztandarowego 

45/2019 z dnia 23.05.2019r.   - w sprawie zmian w budżecie 

46/2019 z dnia 23.05.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

47/2019 z dnia 27.05.2019r.  - przedstawienia raportu o stanie Gminy Łąck za 2018r. 

48/2019 z dnia 27.05.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

51/2019  z dnia 04.06.2019r.   - w sprawie zmian w budżecie 

54/2019 z dnia 07.06.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

55/2019 z dnia 11.06.2019r.  - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych o numerach 290701W i 290416W w miejscowości Sendeń Mały" 

59/2019 z dnia 18.06.2019r. -  w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku 

63/2019 z dnia 25.06.2019r.  -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

71/2019 z dnia 09.07.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

75/2019 z dnia 29.07.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

77/2019 z dnia 31.07.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

79/2019 z dnia 02.08.2019r.  - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

80/2019 z dnia 05.08.2019r . - w sprawie przeniesień wydatków w budżecie gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

81/2019 z dnia 19.08.2019r. - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

      - załącznik nr 1 - do zarządzenia nr 81/2019 Wójta Gminy Łąck z dnia 19.08.2019r. 

82/2019 z dnia 22.08.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

84/2019 z dnia 26.08.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie

86/2019 z dnia 26.08.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w budżecie gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

89/2019 z dnia 30.08.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

90/2019 z  dnia 02.09.2019r.  - w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy

91/2019 z dnia 02.09.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

92/2019 z dnia 06.09.2019r.  -  w sprawie zmian w budżecie 

93/2019 z dnia 10.09.2019r . - w sprawie zmian w budżecie 

95/2019 z dnia 25.09.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

97/2019 z dnia 26.09.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

100/2019 z dnia 09.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

101/2019 z dnia 09.10.2019r   - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

102/2019 z dnia 11.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

103/2019 z dnia 14.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

104/2019 z dnia 18.10.2019r.  - w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck i jednostek organizacyjnych Gminy Łąck w okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r."

105/2019 z dnia 21.10.2019r.   - w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

106/2019 z dnia 23.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

107/2019 z dnia 24.10.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

108/2019 z dnia 24.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

110/2019 z dnia 29.10.2019r. - w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości, oraz gruntów stanowiących przedmiot własności, współwłasność lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck

111/2019 z dnia 30.10.2019r. - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

112/2019 z dnia 30.10.2019r.  - w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

113/2019 z dnia 30.10.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

116/2019 z dnia 30.10.2019r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

118/2019 z dnia 06.11.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

119/2019 z dnia 06.11.2019r.  - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Łąck" oraz wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych".  

120/2019 z dnia 13.11.2019r.  - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

121/2019 z dnia 15.11.2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

125/2019 z dnia 21 listopada 2019r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ustnego na wynajem lokalu użytkowego

126/2019 z dnia 21 listopada 2019r.    w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na najem lokalu użytkowego  położonego w budynku hali sportowej w Łącku, ul. Gostynińska 2A

127/2019 z dnia 21 listopada 2019r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ustnego na wynajem lokalu użytkowego

128/2019 z dnia 21 listopada 2019r.     w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na najem lokalu użytkowego  położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku

130/2019 z dnia 26 listopada 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

131/2019 z dnia 26 listopada 2019r. -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału

136/2019 z dnia 02 grudnia 2019r.- w sprawie zmiany składu osobowego członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łącku  

137/2019 z dnia 2 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

138/2019 z dnia 2 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy

139/2019 z dnia 05 grudnia 2019r. -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

140/2019 z dnia 09 grudnia 2019r.  - w sprawie wysokości stawek opłat za dostawę ciepła z kotłowni ekologicznej w Łącku do budynków stanowiących własność gminy. 

143/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.  - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2019 rok. 

144/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.- w sprawie zmian w budżecie  

145/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.  -  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

147/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

148/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.-  w sprawie przyjęcia Regulaminu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łąck 

149/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

150/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. -  w sprawie przeniesień w ydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

153/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian w budżecie 

154/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. - w sprawie p rzeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2019 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

155/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.  - w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2019 rok. 

156/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.  - w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Gminnej Hali Sportowo- Widowiskowej w Łącku, zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat oraz cen reklamowych, a także opłat za użytkowanie boiska piłkarskiego. 

157/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.  - w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

158/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. - w sprawie zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego Gminy Łąck 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-22 08:04:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 13:43:13
  • Liczba odsłon: 2912
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1421024]

przewiń do góry