Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych „Medal za długoletnie pożycie małżeńskie” przygotowana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – RODO

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łąck, 09-520 Łąck, ul. Gostynińska 2; tel. 24 384-14-046, mail sekretariat@gminalack.pl

2.      Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod nr tel. 24-384-14-12 lub e-mail: m.pulkownik@gminalack.pl

3.      Pani /Pana dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu przygotowania przez Urząd Stanu Cywilnego w Łącku  dla Wojewody Mazowieckiego kompletu dokumentów w sprawie nadania „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz w razie przyznania medalu: uzgodnienia sposobu jego wręczenia.

4.      Podanie danych jest warunkiem umownym oraz jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów, dla których dane są zbierane. Brak podania danych uniemożliwi zgłoszenie Wojewodzie Mazowieckiemu inicjatywy odznaczenia Państwa Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zakres danych wynika z dokumentów przedkładanych przez Wojewodę do Prezydenta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25) oraz rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 15.12.2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2011 r. nr 186, poz. 1102).

5.      Dane osobowe zostaną przekazane Wojewodzie Mazowieckiemu w celu wystąpienia przez wojewodę z wnioskiem o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie do Prezydenta. Dane mogą zostać udostępnione właściwym organom państwowym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Administrator może ujawnić na podstawie zgody dane osobowe w zakresie : imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i w przypadku wyrażenia zgody-wizerunek osoby z uroczystości wręczenia odznaczenia za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych.

6.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowywania dokumentacji dla Wojewody oraz ustalania sposobu wręczania medalu, a po zakończeniu tego okresu – przez odpowiedni czas wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów. 

7.      Osoba podająca dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.

8.      Osoba podająca dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

9.      Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.   Podczas przetwarzania danych zbieranych dla ww. celów nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-05 11:10:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 13:04:39
  • Liczba odsłon: 1458
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420950]

przewiń do góry