X Sesja Rady Gminy Łąck- 29.02.2016

Uchwała nr X/87/2016   w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr X/88/2016   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2016.

 

XI Sesja Rady Gminy Łąck- 21.03.2016

Uchwała nr XI/89/2016  w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XI/90/2016  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2016 rok.

Uchwała nr XI/91/2016  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.

Uchwała nr XI/92/2016  w sprawie przyjęcia wykonywania w 2016 roku zadania Powiatu Płockiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo- wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielona Szkoła w Sendeniu”.

Uchwała nr XI/93/2016  w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu zadania Powiatu Płockiego dotyczącego prowadzenia placówki oświatowo- wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielona Szkoła   w Sendeniu”.

Uchwała nr XI/94/2016  w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu zadania Powiatu Płockiego dotyczącego założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sendeniu.

Uchwała nr XI/95/2016  zmieniająca uchwałę Nr XIX/131/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 27.03.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Łąck.

Uchwała nr XI/96/2016  w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łąck dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gminy.

Uchwała nr XI/97/2016  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Łąck drogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 834/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr XI/98/2016  w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2015-2020.

Uchwała nr XI/99/2016  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem do użytkowania pomieszczenia gospodarczego o pow. 12,92 m² znajdującego się w budynku gospodarczym w Łącku przy ulicy Warszawskiej na działce o nr ew. 22/8, obręb ewid. PSO Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr XI/100/2016  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck.

Uchwała nr XI/101/2016  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XI/102/2016  w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XI/103/2016  w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

 

XII Sesja Rady Gminy Łąck- 10.06.2016

Uchwała nr XII/104/2016  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2015 rok.

Uchwała nr XII/105/2016  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2015 rok.

Uchwała nr XII/106/2016  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XII/107/2016  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2016 rok.

Uchwała nr XII/108/2016  w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck

Zał. nr 1 Uwarunkowania rozwoju

Zał. nr 2. Studium Łąck- uwarunkowania mapa

Zał. nr 3 Kierunki

Zał. nr 4 Studium Łąck- kierunki mapa

Zał. nr 5 Wykaz uwag

Zał. 6 Uzasadnienie  

Uchwała nr XII/109/2016  w sprawie zmiany uchwały Nr IX/82/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XII/110/2016  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łąck Porozumienia z Miastem Płock w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej  w Grabinie”.

Uchwała nr XII/111/2016  w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Program Rozwoju Gminy Łąck na 2014- 2020.

program rozwoju gminy

Uchwała nr XII/112/2016  w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Łąck”.

Ocena zasobów pomocy społecznej

Uchwała nr XII/113/2016  w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Grabina.

Uchwała nr XII/114/2016  w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze prywatnej w sołectwie Grabina.

Uchwała nr XII/115/2016  w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze prywatnej w sołectwie Grabina.

Uchwała nr XII/116/2016  w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze prywatnej w sołectwie Grabina.

Uchwała nr XII/117/2016  w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze prywatnej w sołectwie Grabina.

Uchwała nr XII/118/2016  w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze prywatnej w sołectwie Grabina.

Uchwała nr XII/119/2016  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina gmina Łąck część północna

Uchwała nr XII/120/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Matyldów i dla części wsi Zaździerz gmina Łąck

 

XIII Sesja Rady Gminy Łąck- 26.08.2016

Uchwała nr XIII/121/2016  w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XIII/122/2016  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2016 rok

Uchwała nr XIII/123/2016  w sprawie nadania Statutu Modelowego Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielonej Szkoły w Sendeniu.

Uchwała nr XIII/124/2016  w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Łąck uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Łąck.

Uchwała nr XIII/125/2016  w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 2m²  położonego w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck, oznaczonego działką o numerze ewidencyjnym 31/7

Uchwała nr XIII/126/2016  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę o nr ew. 241 o pow. 0,9200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sendeń Duży gmina Łąck, od Nadleśnictwa Łąck z przeznaczeniem na boisko sportowe.

Uchwała nr XIII/127/2016  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łąck na lata 2012- 2016 z perspektywą do roku 2019.

Uchwała nr XIII/128/2016  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck

Uchwała nr XIII/129/2016  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej we wsi Koszelówka w powiązaniu ze strefą zabudowy indywidulanego budownictwa usługowo- mieszkalnego i zagrodowego

 

XIV Sesja Rady Gminy Łąck- 16.09.2016

Uchwała nr XIV/130/2016  w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XIV/131/2016  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2016 rok.

Uchwała nr XIV/132/2016  w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Łąck.

Uchwała nr XIV/133/2016  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Łąck do wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej, poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych, w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

XV Sesja Rady Gminy Łąck- 10.11.2016

Uchwała nr XV/134/2016  w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XV/135/2016  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2016 rok.

Uchwała nr XV/136/2016  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2017.

Uchwała nr XV/137/2016  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

Uchwała nr XV/138/2016  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XV/139/2016  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2017.

Uchwała nr XV/140/2016  w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2017.

Uchwała nr XV/141/2016  w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2017.

Uchwała nr XV/142/2016  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XV/143/2016  w sprawie zmian w statucie Gminy Łąck.

Uchwała nr XV/144/2016  w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku 

Uchwała nr XV/145/2016  w sprawie zmiany uchwały nr XII/109/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XV/146/2016  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Łąck na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała nr XV/147/2016  w sprawie wyrażenia  zgody  na  wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w hali sportowej w Łącku, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2/14  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  usługowej  w  branży gastronomicznej.

 

XVI Sesja Rady Gminy Łąck- 29.12.2016

Uchwała nr XVI/148/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XVI/149/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2016 rok.

Uchwała nr XVI/150/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała Budżetowa na rok 2017 nr XVI/151/2016

Uchwała nr XVI/152/2016 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łąck na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019”

Uchwała nr XVI/153/2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łąck na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021- 2024”

Uchwała nr XVI/154/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Łąck, gm. Łąck.

Uchwała nr XVI/155/2016  w sprawie nieruchomości dzierżawionej pod stację telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/6 w miejscowości Zaździerz gm. Łąck.

Uchwała nr XVI/156/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XVI/157/2016 w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Łąck.

Uchwała nr XVI/158/2016  w sprawie wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dogi łączącej ulicę Długą z ulicą Gajową w miejscowości Łąck.

Uchwała nr XVI/159/2016  w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-03 09:52:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:19:18
  • Liczba odsłon: 3125
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420968]

przewiń do góry