XXXIII Sesja Rady Gminy Łąck

Harmonogram obrad:

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2022.
V. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Udzielenia Wójtowi gminy Łąck wotum zaufania.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2022 rok.
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Łąck
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy Łąck sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
3. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2022 rok.
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łąck za 2022 rok.
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łąck wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck.
4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
5. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok.
6. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- działki o numerze ewidencyjnym 63/29 położonej w obrębie Łąck.
7. Określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck w 2023 roku.
8. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2023r.
9. Określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa ubiegające się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i  transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łąck.
10. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie.
11. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy kanale wodnym w miejscowości Zaździerz.
12. Przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Łąck”.
13. Powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024- 2027.
14. Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2023 rok.
15. Przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck
VI. Przyjęcie uchwał Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
VII. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok.
VIII. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
IX. Wolne wnioski i dyskusja.
X. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-06-13 08:11:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-13 08:15:41
  • Liczba odsłon: 745
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431352]

przewiń do góry