Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 
 
Załączniki: 
dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny),
wypis z katastru nieruchomości działek podlegających postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości,
kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia.
Ważne: 
Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać tylko geodeta upoważniony przez Wójta Gminy Łąck w toku postępowania rozgraniczeniowego. 
Warunkiem upoważnienia przez Wójta Gminy Łąck jest posiadanie przez geodetę uprawnień zawodowych z 2 zakresu, określonych w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wynagrodzenie geodety uprawnionego wskazanego przez organ stanowi część lub całość kosztów postępowania. Kosztami postępowania obciążane są strony, na wniosek, lub w interesie których, postępowanie to było prowadzone.
Opłaty:
- 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji ( opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu ), od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego,
- 17,00 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
Miejsce złożenia dokumentów :  
Sekretariat Urzędu Gminy
Termin i sposób załatwienia sprawy :       
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy :       
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). 
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi. 
Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skutki ugody można podważyć tylko przed sądem powszechnym.
Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Na postępowanie orzekające o obciążeniu kosztami postępowania przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malwina
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-13 15:08:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 11:35:42
  • Liczba odsłon: 953
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989077]

przewiń do góry