LINK: SESJA

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
2. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020r.
3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2021.
4. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021r.
5. Określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2021
6. Opłaty od posiadania psów na rok 2021
7. Wprowadzenia opłaty targowej na rok 2021
8. Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie.
9. Nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 2/14 położonej w Matyldowie, gmina Łąck od osób fizycznych do zasobu Gminy Łąck.
10. Zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w Gminie Łąck.
11. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
13. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck.
V. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
VI. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Łąck w roku szkolnym 2019/2020.
VII. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VIII. Wolne wnioski i dyskusja.
IX. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-30 09:46:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 14:06:19
  • Liczba odsłon: 893
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985402]

przewiń do góry