XIX Sesja Rady Gminy- 19.02.2021r. 

Uchwała nr XIX/178/2021 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał.  4 - całość (duży format pliku)

zał. 4 - w dwóch częściach : cz. 1,   cz. 2

zał. 5a, 5b, 5c, 5d

Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności 

Uchwała nr XIX/179/2021 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XIX/180/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok

Uchwała nr XIX/181/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego

Uchwała nr XIX/182/2021 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022

Uchwała nr XIX/183/2021 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łąck publicznych przedszkoli

Uchwała nr XIX/184/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/172/2017 Rady Gminy Łąck z dnia 30 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punków oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łąck.

Uchwała nr XIX/185/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy prywatnej   w miejscowości Łąck

Uchwała nr XIX/186/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  w Gminie Łąck

Uchwała nr XIX/187/2021 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Łąck uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała nr XIX/188/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok

 

XX Sesja Rady Gminy- 28.04.2021r. 

Uchwała nr XX/189/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XX/190/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok

Uchwała nr XX/191/2021 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,  przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania  osób uprawnionych do udzielania ulg

Uchwała nr XX/192/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku Teresy Garland o zajęcie stanowiska w sprawie „referendum ludowego”

Uchwała nr XX/193/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck

Uchwała nr XX/194/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku Barbary Panek Firma Handlowa „Barbara” w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz umorzenia kary związanej z nieterminową wpłatą.

Uchwała nr XX/195/2021 w sprawie przedłużenia do 31 grudnia 2021 roku terminu wniesienia opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku

Uchwała nr XX/196/2021 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2021-2025

Uchwała nr XX/197/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr XVI/148/2020 z dnia 23.09.2020r., opublikowanego  w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z dnia  12 października 2020r. poz. 10271

Uchwała nr XX/198/2021 zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck  z dnia 29 maja 2013r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XX/199/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łąck w 2021r.

Uchwała nr XX/200/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/3 o powierzchni 0,37 ha położonej  w gminie Łąck, obręb 0005 Koszelówka

Uchwała nr XX/201/2021 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck w 2021r.

Uchwała nr XX/202/2021 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łąck na lata 2021- 2023

załącznik 

Uchwała nr XX/203/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2023

załącznik 

Uchwała nr XX/204/2021 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Łąck”

załącznik 

Uchwała nr XX/205/2021 w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

 

XXI Sesja Rady Gminy- 29.06.2021r. 

Uchwała nr XXI/206/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Łąck wotum zaufania.

Uchwała nr XXI/207/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2020 rok.

Uchwała nr XXI/208/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2020 rok.

Uchwała nr XXI/209/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXI/210/2021 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.

Uchwała nr XXI/211/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Łąck na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr XXI/212/2021 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obwiązujących  w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez gminę Łąck.

Uchwała nr XXI/213/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29.12.2016 roku  w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Łąck zmienianej uchwałami: nr XXI/210/2017 z dnia 12.10.2017r. oraz         nr XII/120/2020 z 28.02.2020r.

Uchwała nr XXI/214/2021 w sprawie zmiany "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Łąck"

załącznik 

Uchwała nr XXI/ 215/2021 w sprawie zmian w statucie Gminy Łąck

 

XXII Sesja Rady Gminy- 26.08.2021r. 

Uchwała nr XXII/216/2021 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXII/217/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.

Uchwała nr XXII/218/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla działki o nr ew. 60 w Nowych Rumunkach zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w Łącku nr IV/86/99 z dnia 30.11.1999r. opublikowanego w Dz.U. Woj. Maz. Nr 6 poz. 34 z 2000r.

Uchwała nr XXII/219/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łąck.

Uchwała nr XXII/220/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/24 o powierzchni 0,2836 ha położonej w gminie Łąck, obręb 0008 Łąck.

 

XXIII Sesja Rady Gminy- 23.11.2021r. 

Uchwała nr XXIII/221/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXIII/222/2021 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.

Uchwała nr XXIII/223/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2022

Uchwała nr XXIII/224/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2022

Uchwała nr XXIII/225/2021 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2022

Uchwała nr XXIII/226/2021 w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr XXIII/227/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck

Uchwała nr XXIII/228/2021 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łąck.

Uchwała nr XXIII/229/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych gminy Łąck.

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Uchwała nr XXIII/230/2021 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

Uchwała nr XXIII/231/2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uchwała nr XXIII/232/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Uchwała nr XXIII/233/2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  nr ewidencyjnym 379/1, położonej w miejscowości Grabina, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck

Uchwała nr XXIII/234/2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  nr ewidencyjnym 110/5, położonej w miejscowości Matyldów, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck

Uchwała nr XXIII/235/2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  nr ewidencyjnym 107/1, położonej w miejscowości Matyldów, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck

Uchwała nr XXIII/236/2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  nr ewidencyjnym 104/1, położonej w miejscowości Matyldów, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck

Uchwała nr XXIII/237/2021 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi  Łąck

Zał.1 

Zał. nr 1 tif

Zał. 2 

Zał. nr 2 tif 

Zał. 3

Zał. 4

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Uchwała nr XXIII/238/2021 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck  

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr. 3

Zał. nr 4 cz. 1

Zał. nr 4 cz. 2

Zał. nr 4 całość

Zał. nr 5 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Uchwała nr XXIII/239/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXIII/240/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXIII/241/2021 w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej.

Uchwała nr XXIII/242/2021 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności  przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała nr XXIII/243/2021 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XXIII/244/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/175/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XXIII/245/2021 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Łąck.

 

XXIV Sesja Rady Gminy- 09.12.2021r. 

Uchwała nr XXIV/246/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.

Uchwała nr XXIV/247/2021 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności  przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

XXV Sesja Rady Gminy- 23.12.2021r. 

Uchwała nr XXV/248/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Łąck

Uchwała nr XXV/249/2021 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XXV/250/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok.

Uchwała nr XXV/251/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXV/252/2021 w sprawie Uchwała budżetowa na 2022 rok.

Uchwała nr XXV/253/2021 w sprawie Zmiany Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck

Uchwała nr XXV/254/2021 w sprawie Nadania nazwy ulicy prywatnej w miejscowości Grabina

Uchwała nr XXV/255/2021 w sprawie Wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sendeń Duży stanowiącej własność Gminy Łąck.

Uchwała nr XXV/256/2021 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck obejmującego tereny położone we wsi Zaździerz w granicach zawartych między Jeziorem Ciechomickim, kanałem wodnym, drogą powiatową nr 336 i drogą powiatową nr 335 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr XXV/257/2021 w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XXV/258/2021 w sprawie Przystąpienia do porozumienia samorządowego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Płocka i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-26 11:25:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-02 14:58:51
  • Liczba odsłon: 5487
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1412175]

przewiń do góry