Transmisja obrad LINK

Harmonogram obrad

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
   1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
   2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2022 rok.
   3. Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.
   4. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   składanej przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy
   Łąck oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   5. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łąck stanowiącej
   własność Gminy Łąck.
   6. Zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako
   działka nr. ewid. 522/6 położnej w obrębie Łąck, gm. Łąck
   7. Zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie
   określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest
   Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
   8. Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
   terenów przy kanale wodnym w miejscowości Zaździerz
   9. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie o świadczenie usług w zakresie publicznego
   transportu zbiorowego.
   10. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie
   - Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.
   11. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
   zwierząt na terenie gminy Łąck w 2022 r.
   12. Wyznaczenia miejsca do prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
   domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w
   piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
   13. Przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz
   przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łąck na lata 2022-2025”
   14. Przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2022 rok.
   15. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
V. Przyjęcie sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanej w ramach konkursu na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Łąck
w 2021 roku.
VI. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Łąck za 2021r.
VII. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za 2021 rok
VIII. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.
IX. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
X. Wolne wnioski i dyskusja.
XI. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-22 08:36:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-22 08:41:34
  • Liczba odsłon: 755
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989257]

przewiń do góry