Link: XXX Sesja Rady Gminy Łąck
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2022 rok.
3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
4. Uchwała budżetowa na 2023 rok.
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej
b) odczytanie wniosków komisji stałych
c) odczytanie opinii komisji stałych
d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie zgłoszonych
do projektu uchwały budżetowej wniosków
5. Nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem ewidencyjnym 107/4, położonej w Grabinie, gmina Łąck
od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck
6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części
terenu wsi Podlasie.
7. Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
dla działki Nr ewid. 60 w Nowych Rumunkach.
8. Wyrażenia woli przyjęcia na własność przez Gminę Łąck od Skarbu Państwa-
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości
stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych/ przebudowanych
w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku
Gostynin- Płock” znajdujących na terenie gminy Łąck.
9. Przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych
warunków funkcjonowania.
10. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023
11. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Łąck.
12. Zmiany uchwały nr XXVI/271/2022 Rady Gminy Łąck w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łąck na lata 2022-2025”
13. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
V. Przyjęcie uchwał Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
VI. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VII. Wolne wnioski i dyskusja.
VIII. Zakończenie obrad.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-28 09:09:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-10 11:32:47
  • Liczba odsłon: 801
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431508]

przewiń do góry