Link do sesji: LINK

Tematem posiedzenia będzie:
I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
   1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck
   2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2022 rok
   3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2023
   4. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.
   5. Określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2023
   6. Opłaty od posiadania psów
   7. Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Łąck w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
   8. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łąck do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”`
   9. Przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   10. Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
   11. Zmieniająca uchwałę nr XXVI/269/2022 Rady Gminy Łąck z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2022r.
V. Przyjęcie uchwał Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
VI. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
VII. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Łąck w roku szkolnym 2021/2022.
VIII. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
IX. Wolne wnioski i dyskusja.
X. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-24 07:36:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-28 14:52:32
  • Liczba odsłon: 733
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1412185]

przewiń do góry