XVIII Sesja Rady Gminy- 26.01.2009 r.

Uchwała nr XVIII/126/2009 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Łąck działki zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 31/20 o powierzchni 13,9642 ha położonej w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck.

Uchwała nr XVIII/127/2009 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie poparcia działań samorządu Województwa Mazowieckiego zmierzających do pozyskania nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała nr XVIII/128/2009 z dnia 26 stycznia 2009 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 3/77 o pow. 0,2515 ha położonej w jednostce ewidencyjnej 141907-2 Łąck w obrębie 0011- PSO Łąck.

 

XIX Sesja Rady Gminy- 27.03.2009 r.

Uchwała nr XIX/129/2009 w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr XIX/130/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck.

Uchwała nr XIX/131/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Łąck.

Uchwała nr XIX/132/2009 w sprawie likwidacji Filii w Wincentowie Szkoły Podstawowej w Łącku.

Uchwała nr XIX/133/2009 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck.

Uchwała nr XIX/134/2009 w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie- w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- wspólnej realizacji Projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

Uchwała nr XIX/135/2009 w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie- w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- wspólnej realizacji Projektu pn. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin, członków Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Uchwała nr XIX/136/2009 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na ternie gminy Łąck.

Uchwała nr XIX/137/2009 w sprawie opinii projektu uchwały o likwidacji Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łącku.

Uchwała nr XIX/138/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 170m² położonego w nieruchomości zabudowanej budynkiem na działce ozn. nr ewid. 2/9 o pow. 2040 m² z przeznaczeniem- w zakresie świadczenia usług medycznych.

 

XX Sesja Rady Gminy- 24.06.2009 r.

Uchwała nr XX/139/2009 w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr XX/140/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w   2010r.

Uchwała nr XX/141/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/187/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w spawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała nr XX/142/2009 w sprawie zasad zbycia i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe przez Nauczycielską Spółdzielnię Mieszkaniową w Łącku.

Uchwała nr XX/143/2009 w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Łąck.

Uchwała nr XX/144/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Łąck do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w Ramach RPO WM 2007- 2013.

Uchwała nr XX/145/2009 w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łącku.

Uchwała nr XX/146/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łąck.

 

XXI Sesja Rady Gminy- 30.09.2009 r.

Uchwała nr XXI/147/2009 w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr XXI/148/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr XXI/149/2009 w sprawie przekazania darowizny rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Uchwała nr XXI/150/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina.

Uchwała nr XXI/151/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 42m² znajdującego się w hali sportowej w Łącku na działce ozn. nr ewid. 2/6 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej tj. kwiaciarnię oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXI/152/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 5,46 m²znajdującego się w hali sportowej w Łącku na działce ozn. nr ewid. 2/6 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej sportowo- wędkarskiej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXI/153/2009 w sprawie nieodpłatnej zamiany gruntu niezabudowanego oznaczonego nr 34/4 o pow. 71m² położonego w miejscowości Grabina gm. Łack stanowiącego własność Gminy Łąck na grunt niezabudowany oznaczony nr 29/2 o pow. 69m² położony w obrębie Grabina gm. Łąck

Uchwała nr XXI/154/2009 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:

a)  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c)  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d)  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Uchwała nr XXI/155/2009 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce niezabudowanej nr 1/12 położonej w obrębie Łąck gm. Łąck stanowiącej własność Gminy Łąck.  

 

XXII Sesja Rady Gminy- 30.11.2009r.

Uchwała nr XXII/156/2009 w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr XXII/157/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Uchwała nr XXII/158/2009 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XXII/159/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok.

Uchwała nr XXII/160/2009 w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla gminy Łąck na lata 2008- 2015 wraz z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łąck na lata 2008- 2032” .

Uchwała nr XXII/161/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w   wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.01.2010- 31.12.2010.

Uchwała nr XXII/162/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck”.

Uchwała nr XXII/163/2009 w sprawie nieruchomości dzierżawionej   pod stację   telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/6 w miejscowości Zaździerz oraz nie wyrażenia zgody na obniżenie kwoty czynszu.

Uchwała nr XXII/164/2009 w sprawie zatwierdzenia projektu „Gminna Wigilia 2009”

Uchwała nr XXII/165/2009 w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łącku.

 

XXIII Sesja Rady Gminy- 29.12.2009r.

Uchwała nr XXIII/166/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łąck na 2010, rok.  

załącznik do budżetu ,

załącznik do budżetu,

załącznik do budżetu

Uchwała nr XXIII/167/2009 w sprawie zmian w budżecie.

załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie,

załącznik do uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr XXIII/168/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/148/2009

Uchwała nr XXIII/169/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego a także trybu i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uchwała nr XXIII/170/2009 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łąck z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr XXIII/171/2009 w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do Partnerstwa z Gminą Bielsk, Gmina Słupno, Gminą Wyszogród, Gminą Staroźreby, Gminą Gąbin, Gminą Stara Biała, Gminą Bodzanów, Gminą Radzanowo, Gminą Nowy Duninów, Miastem Płock i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego celu aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji a następnie- w przypadku uzyskania współfinansowania- wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Regionu Płockiego” zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013

Uchwała nr XXIII/172/2009 w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do Partnerstwa z Gminą Sanniki, Gminą Słubice, Gminą Gostynin, Gminą Miasto- Gostynin, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą- Miasto Płock, Gminą Szczawin Kościelny, Powiatem Płockim i Powiatem Gostynińskim oraz Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji a następnie- w przypadku uzyskania współfinansowania- wspólnej realizacji Projektu pt. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013”.

Uchwała nr XXIII/173/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Uchwała nr XXIII/174/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Łąck do Lokalnej Grupy Rybackiej: Stowarzyszenia POJEZIERZE GOSTYNIŃSKIE z siedzibą w Łącku na prawach członka zwyczajnego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:29:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:51:44
  • Liczba odsłon: 1309
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1421035]

przewiń do góry