Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej ,,Projektem", i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

Formularz zgłoszenia uwag 

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (T.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.), zgodnie z art. 42ab. Obowiązki informacyjne w zakresie polowań zbiorczych: 
1. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy.
3. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
5. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
6. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Dane kontaktowe oraz wszelkie informacje w sprawie strat wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania przez Koła Łowieckie działające na terenie gminy dostępne są pod adresem: Koła Łowieckie Straty w Rolnictwie

Informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji popytu na polowaniu indywidualnym w poszczególnych Kołach Łowickich:
 1. Koło Łowieckie "JENOT" w Łącku, obwód 301 - ul. Promienna 1, 09-520 Łąck
 2. Koło Łowieckie "KANIA" w Gąbinie, obwód 320 - Dom Myśliwski przy ul. Płockiej w Gąbinie
 3. Koło Łowieckie "LEŚNIK", obwód 46 -  ul. Leśna 5, 09-520 Łąck
 4. Koło Łowieckie "SOKÓŁ" w Gąbinie, obwód 120 - ul. Rogatki Żychlińskie 1, 09-530 Gąbin
 5. Koło Łowieckie "BRZASK" przy Politechnice Warszawskiej, obwód 302 - Lucień 67, 09-504 Lucień
 6. Wojskowe Koło Łowieckie "TROP" w Warszawie, obwód 264 - Gajówka w Nowym Duninowie
 7. Wojskowe Koło Łowieckie "JODŁA" w Warszawie, obwód 332 - Antoninów 18, 09-520 Łąck

Plany Polowań Kół Łowieckich w sezonie 2022/2023

Plany Polowań Kół Łowieckich w sezonie 2021/2022

- Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie- Zgodnie z art.42ab Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „ TROP” zawiadamia, że w dniu 06.11.2021 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.00 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.

- Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie- Zgodnie z art.42ab Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „ TROP” zawiadamia, że w dniu 20.11.2021 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.00 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.

- Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie- Zgodnie z art. 42ab Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „ TROP” zawiadamia, że w dniu 04.12.2021 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.00 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.

- Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie Zgodnie z art. 42ab Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „ TROP” zawiadamia, że w dniu 18.12.2021 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.00 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.

- Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie Zgodnie z art. 42ab Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „ TROP” zawiadamia, że w dniu 01.01.2022 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.00 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.

- Zawiadomienie o nieplanowanym polowaniu zbiorowym- Koło Łowieckie "Jodła" 08 stycznia 2022 obwód Łowiecki 339

- Zawiadomienie o polowaniach zbiorowych- Koło Łowieckie "Kania" 09 stycznia 2022, 16 stycznia 2022 obwód Łowiecki 320 

- Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie Zgodnie z art. 42ab Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „ TROP” zawiadamia, że w dniu 08.01.2022 r. oraz 15.01.2022r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.00 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.

Plany Polowań Kół Łowieckich w sezonie 2020/2021


Plany Polowań Kół Łowieckich w sezonie 2019/2020

 1. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "KANIA" w Gąbinie - obwód 320  
 2. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "JENOT" w Łącku - obwód 301 

Plany Polowań Kół Łowieckich w sezonie 2018/2019

 1. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "JENOT" w Łącku - obwód 301
 2. Plan Polowań Zbiorowych  Koła Łowieckiego "TROP" w Warszawie - obwód 328
  - zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 10.11.2018r.
  - zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 23.11.2018r.
  - zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 05.01.2019r. i 12.01.2019r.
  - zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 19.01.2019r. i 26.01.2019r. 
  - zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 09.11.2019r.
  - zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 25.11.2019r. 
 3. Plan Polowań Zbiorowych i Indywidualnych Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Gąbinie - obwód 120   -zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 26.01.2019r.
 4. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "KANIA" w Gąbinie - obwód 320
  - zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 12.01.2019r.
 5. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "LEŚNIK" w Łącku - obwód 46  
 6. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "JODŁA" w Warszawie - obwód 332
  - zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 29.12.2018r.
  - zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie w dniu 08.01.2019r.
 7. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "BRZASK" przy Politechnice Warszawskiej - obwód 302

- Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie Zgodnie z art.42ab Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „ TROP” zawiadamia, że w dniu 07.11.2020 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.00 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.

- Zawiadomienie o polowaniu zbiorowym w obwodzie Zgodnie z art.42ab Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo Łowieckie, Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „ TROP” zawiadamia, że w dniu 05.12.2020 r. na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 264 zaplanowane zostało polowanie zbiorowe. Jednocześnie informujemy, iż planujemy rozpoczęcie polowania o godzinie 7.00 natomiast zakończenie planowane jest o godzinie 16.00.

Plany Polowań Kół Łowieckich w sezonie 2017/2018

 1. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Gąbinie - obwód 120
 2. Plan Polowań Zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "TROP" w Warszawie - obwód 328
 3. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "KANIA" w Gąbinie - obwód 320
 4. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "JENOT" w Łącku - obwód 301
 5. Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "LEŚNIK" w Łącku - obwód 46
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-24 14:17:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-12 13:23:38
 • Liczba odsłon: 2287
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989214]

przewiń do góry