IX Sesja Rady Gminy- 28.03.2012

Uchwała nr IX/82/2012 w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwała nr IX/83/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012- 2026

Uchwała nr IX/84/2012 w zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2012 rok

Uchwała nr IX/85/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013

Uchwała nr IX/86/2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr IX/87/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Łąck  niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 63/4 o pow. 0,1100 ha położone w obrębie Grabina, gmina Łąck

Uchwała nr IX/88/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Łąck nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 192/11, 192/13, 192/14, 192/15 o łącznej pow. 33,9688 ha położonych w obrębie Koszelówka, gmina Łąck

Uchwała nr IX/89/2012 w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 2 m² położonego w miejscowości Łąck oznaczonego działką nr ewid. 2/14

Uchwała nr IX/90/2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała nr IX/91/2012 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Łąck”

Uchwała nr IX/92/2012 w sprawie zmian w statucie Gminy Łąck

Uchwała nr IX/93/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 170m² znajdującego się w budynku Gminy Łąck położonego w miejscowości Łąck na działce nr ew. 2/9   z przeznaczeniem na cele związane ze świadczeniem usług medycznych w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

 

X Sesja Rady Gminy- 27.06.2012

Uchwała nr X/94/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Uchwała nr X/95/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała nr X/96/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2026.

Uchwała nr X/97/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr X/98/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr X/99/2012 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Łąck położonych w miejscowości Zaździerz na działce ozn. nr ew. 68/4 z wykorzystaniem na cele prowadzenia Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr X/100/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od zasobu nieruchomości Gminy Łąck niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 146  o pow. 0,1800 ha położone w obrębie Wincentów, gmina Łąck

Uchwała nr X/101/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łack w 2012r.

Uchwała nr X/102/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

 

XI Sesja Rady Gminy- 03.08.2012

Uchwała nr XI/103/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012- 2018.

Uchwała nr XI/104/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

Uchwała nr XI/105/2012 w sprawie przedłużenia dzierżawy pomieszczeń gospodarczych w budynku Ośrodka Zdrowia.

Uchwała nr XI/106/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina.

Uchwała nr XI/107/2012 w sprawie nadania imienia rondu.

 

XII Sesja Rady Gminy- 26.09.2012

Uchwała nr XII/108/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012- 2018.

Uchwała nr XII/109/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2012 rok.

Uchwała nr XII/110/12 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.09.01.02-14-014/12 pn. „Czas na indywidualizację”.

Uchwała nr XII/111/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Łąck nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 18/48 o pow. 1.7275 ha położonych w obrębie PSO Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr XII/112/12 w sprawie obwodów głosowania.

Uchwała nr XII/113/12 w sprawie okręgów wyborczych.

Uchwała nr XII/114/12 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała nr XII/115/12 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

 

XIII Sesja Rady Gminy- 07.11.2012                         

Uchwała nr XIII/116/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012- 2018.

Uchwała nr XIII/117/2012 w zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2012 rok.

Uchwała nr XIII/118/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na  2013 rok.

Uchwała nr XIII/119/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2013.

Uchwała nr XIII/120/2012 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XIII/121/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

Uchwała nr XIII/122/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała nr XIII/123/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XIII/124/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Łąck nieruchomości zabudowanej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako działka nr 31/19 o pow. 0,1700 ha położonej w obrębie Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr XIII/125/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Łąck niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 56/17 o pow. 0,0195 ha położonej w obrębie Grabina, gmina Łąck.

Uchwała nr XIII/126/2012 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łąck.

 

XIV Sesja Rady Gminy- 28.12.20212

Uchwała nr XIV/127/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2012- 2018

Uchwała nr  XIV/128/2012 zmieniająca uchwałę budżetową na 2012 rok.

Uchwała nr XIV/129/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013- 2020.

Uchwała nr XIV/130/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łąck na rok 2013.

Uchwała nr XIV/131/2012 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego o pow. 18,22 m² znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck, położonego w miejscowości Łąck na działce ozn. ew. 232/3 z przeznaczeniem na centralę telekomunikacyjną.

Uchwała nr XIV/132/2012 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego o pow. 19,81 m² znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck, położonego w miejscowości  Łąck na działce ozn. nr ew. 2/9 z przeznaczeniem na cele związane ze świadczeniem usług stomatologicznych.

Uchwała nr XIV/133/2012 w sprawie wynajmu lokalu przeznaczonego na kotłownie o pow. 48,13 m²  usytuowanego na działce nr 22/43 stanowiącej własność Gminy Łąck, położnej w obrębie PSO Łąck.

Uchwała nr XIV/134/2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała nr XIV/135/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2013 rok.

Uchwała nr XIV/136/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łąck.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:31:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:39:45
  • Liczba odsłon: 1919
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420815]

przewiń do góry