III Sesja Rady Gminy- 22.02.2019r.

Uchwała nr III/18/2019   w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015r.  w sprawie wyznaczenia inkasentów  w Gminie Łąck.

Uchwała nr III/19/2019    w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr III/20/2019    zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.

Uchwała nr III/21/2019   w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.

Uchwałą nr III/22/2019  zmieniająca uchwałę Nr  XVIII/182/2013 Rady Gminy w Łącku z dnia  26 czerwca 2013r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck.                   -

     załącznik graficzny nr 1

Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody- stwierdzenie nieważności uchwały 

Uchwała nr III/23/2019    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina i Zaździerz.

      załącznik-rysunek planu

Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody- stwierdzenie nieważności uchwały

Uchwała nr III/24/2019    w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok    w Gminie Łąck.

Uchwała nr III/25/2019    w sprawie ustanowienia wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Łąck na lata 2019- 2023”.

Uchwała III/26/2019   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

Uchwała nr III/27/2019     w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

Uchwała nr III/28/2019    w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok. 

 

IV Sesja Rady Gminy- 29.03.2019r. 

Uchwała nr IV/29/2019   w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr IV/30/2019  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na   2019 rok.

Uchwała nr IV/31/2019  w sprawie wrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr IV/32/2019  w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/235/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łąck na lata 2013- 2017 z uwzględnieniem perspektyw do 2032”.

                                  -  załącznik do programu 

Uchwała nr IV/33/2019   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2019 r.

Uchwała nr IV/34/2019  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck.

Uchwała nr IV/35/2019   w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck. 

 

V Sesja Rady Gminy- 14.06.2019r. 

Uchwała nr V/36/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem  z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2018 rok.

Uchwała nr V/37/2019   w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2018 rok.

Uchwała nr V/38/2019  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr V/39/2019  zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.

Uchwała nr V/40/2019  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.

Uchwała nr V/41/2019  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łąck.

Uchwała nr V/42/2019  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łąck oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Uchwała nr V/43/2019   w sprawie zamiaru likwidacji placówki oświatowo- wychowawczej pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielona Szkoła w Sendeniu.

Uchwała nr V/44/2019  w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck    w 2019 roku.

Uchwała nr V/45/2019  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina.

Uchwała nr V/46/2019  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina- Zaździerz

Uchwała nr V/47/2019   w sprawie Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski.

Uchwała nr V/48/2019  w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.

Uchwała nr V/49/2019   w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 15/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Rumunki, gmina Łąck jako darowizny do zasobu Gminy Łąck.

Uchwała nr V/50/2019  w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 207/1, położonej w obrębie ew. Zaździerz gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck.

Uchwała nr V/51/2019   w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacji do spraw komunalizacji mienia gminnego.

Uchwała nr V/52/2019  w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

Uchwała nr V/53/2019   w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Łąck”.

Uchwała nr V/54/2019  w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników kadencji 2020- 2023

 

VI Sesja Rady Gminy- 30.07.2019r. 

Uchwała nr VI/55/2019   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr VI/56/2019   zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. 

Uchwała nr VI/57/2019   w sprawie zamiaru likwidacji placówki oświatowo- wychowawczej pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielona Szkoła w Sendeniu.

Uchwała nr VI/58/2019   w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała nr VI/59/2019   w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Koszelówce oznaczonej jako działka numer 192/6, na rzecz Gminy Łąck

Uchwała nr VI/60/2019   w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Zaździerzu oznaczonej jako działka numer 68/17, na rzecz Gminy Łąck

 

VII Sesja Rady Gminy- 08.10.2019r. 

Uchwała nr VII/61/2019   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr VII/62/2019  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.

Uchwała nr VII/63/2019   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,   szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

Uchwała nr VII/64/2019  w sprawie likwidacji placówki oświatowo- wychowawczej pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu”

Uchwała nr VII/65/2019  w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Wincentowie oznaczonej jako działka numer 85/2,  na rzecz Gminy Łąck.

Uchwała nr VII/66/2019  w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck

załącznik do VII/66/2019

Rozstrzygniecie nadzorcze- uchwała VII/66/2019

Uchwała nr VII/67/2019  w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4 cz. 1

załącznik 4 cz 2

załącznik 5 a

załącznik 5 b

załącznik 5 c

Rozstrzygnięcie nadzorcze- uchwała VII/67/2019

Uchwała nr VII/68/2019  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję w latach 2020- 2023.

Uchwała nr VII/69/2019  w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Okręgowym w Płocku.

Uchwała nr VII/70/2019  w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku.

Uchwała nr VII/71/2019  w sprawie braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

VIII Sesja Rady Gminy- 05.11.2019r. 

Uchwała nr VIII/72/2019  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2020.

Uchwała nr VIII/73/2019  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Uchwała nr VIII/74/2019  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na rok 2020.

Uchwała nr VIII/75/2019  w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2020.

Uchwała nr VIII/76/2019   w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2020.

Uchwała nr VIII/77/2019  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck  nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck.

Uchwała nr VIII/78/2019  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łąck.

Uchwała nr VIII/79/2019  w sprawie postanowienia w odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Łąck

Uchwała nr VIII/80/2019  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr VIII/81/2019  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała nr VIII/82/2019   w sprawie nadania nazw ulicom prywatnym  w sołectwie Grabina.

Uchwała nr III/83/2019   w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy  ul. Gostynińskiej 4 w Łącku w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Uchwała  nr VIII/84/2019  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargu ustnego ograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w hali sportowej w Łącku.

 

IX Sesja Rady Gminy- 25.11.2019r. 

Uchwała nr IX/85/2019   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr IX/86/2019   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.

Uchwała nr IX/87/2019  w sprawie zmiany uchwały nr XXV/242/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania prowadzonych przez Gminę Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.

Uchwała nr IX/88/2019  w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr IX/89/2019  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr IX/90/2019  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zamieszkałych na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr IX/91/2019  w sprawie przygotowania do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, obejmującego teren działki nr ew. 31/20

 

X Sesja Rady Gminy- 12.12.2019r.

Uchwała nr X/92/2019  w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr X/93/2019  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.

Uchwała nr X/94/2019  w sprawie założenia Przedszkola w Podlasiu.

Uchwała nr X/95/2019  w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Łąck na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr X/96/2019  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności  przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała nr X/97/2019   w sprawie udzielenia  Kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej pn. Gminny Zakład Komunalny w Łącku upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr X/98/2019  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr X/99/2019   w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck.

Uchwała X/100/2019   w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.

 

XI Sesja Rady Gminy- 30.12.2019r. 

Uchwała nr XI/101/2019  w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XI/102/2019  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok.

Uchwała nr XI/103/2019  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała budżetowa na 2020 rok nr XI/104/2019

Uchwała nr XI/105/2019  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr V/47/2011 z dnia 29.06.2011r.

Uchwała XI/106/2019  zmieniająca uchwałę Nr XXII/255/2006 Rady Gminy Łąck z dnia 14.06.2006r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała XI/107/2019  w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  nr ewidencyjnym 124, położonej w Wincentowie, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck.

Uchwała nr XI/108/2019  w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łąck – aktualizacja 2019r.

Uchwała nr XI/109/2019  w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Łąck  z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w Gminie Łąck. 

Uchwała nr XI/110/2019  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w Gminie Łąck. 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-01 09:24:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:09:25
  • Liczba odsłon: 4283
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420706]

przewiń do góry