Zobacz podgałęzie
Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew
Od dnia 17 czerwca 2017r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wycinki drzew. Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich własność pod warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie w Urzędzie Gminy w Łącku zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa. Nie dotyczy to krzewów.
Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm– w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko wnioskodawcy;
oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
rysunek lub mapkę określającą usytuowanie na nieruchomości.
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy w Łącku dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Łąck nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:
na nieruchomości wpisanej rejestru zabytków;
na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
na terenach objętymi formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej !!!
Ponadto, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy Łąck, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.
Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów
W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
80 cm– w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm– w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm– w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Wycinka a ochrona przyrody
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Środowiska.
Zaleca się, aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:53:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-21 12:38:57
  • Liczba odsłon: 2138
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989161]

przewiń do góry