1. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 8 stycznia 2019 roku dot.  zawiadomienia  Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:51/6, 51/9, 51/10, 52, 36/1, 62, 35, 28, 63, obręb Korzeń Królewski, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
2. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 18 stycznia 2019 roku dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla cześć terenu wsi Łąck (przy rondzie) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.01.2019r. do 21.02.2019r.
 
3. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 21 stycznia 2019 roku dot.  zawiadomienia  Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej NN w celu zasilania zespołu budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14 w miejscowości Zaździerz, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
4. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 29 stycznia 2019 roku dot. podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Łąck w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku.
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 stycznia 2019 roku dot.  zawiadomienia  Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 265/2, 265/5, 266/23, obręb Grabina, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
6. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 18 lutego 2019 roku dot.  zawiadomienia  Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowych elektroenergetycznych 15 kV i 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:51/6, 51/9, 51/10, 52, 36/1, 62, 35, 63, 31, 30, 29/3, 29/2, 29/1, 28, 27 obręb Korzeń Królewski, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
7.  Obwieszenie Wójta Gminy Łąck  o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
 
8. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 22 marca 2019 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej SN-15kV relacji Radziwie- Ciechomice na odcinku od stanowiska nr 109/29 do stanowiska nr 109/31 wraz z odgałęzieniem w kierunku stacji transformatorowej S4-10, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 219/1, 219/3, 229, 222, 227, 223/2, 230, 224, obrębu Grabina, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
9. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 15 kwietnia 2019 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:52,53,58,54/1,267, obręb Zaździerz, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
10.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 29 kwietnia 2019 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:74/2, 172, 77, 154, 76/1, obręb Ludwików, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie
 
11. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 26 kwietnia 2019 roku   dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PLO4440G wraz z wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 830 w miejscowości Łąck.
 
12. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2019 roku  dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:123/3, 127, obręb Sendeń Duży, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie
 
13. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2019 roku   dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 590, obręb Grabina, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie
 
14. Obwieszczenie Wójt Gminy Łąck z dnia 21 maja 2019 roku dot. przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Grabina Zaździerz
 
15.  Obwieszczenie Wójt Gminy Łąck z dnia 29 maja 2019 roku  dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 124,111/2,108,104/1,123,100/1,97/1,94,91 obręb Kościuszków, gm. Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie
 
16. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 maja 2019 roku dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck
Załączniki: 

a)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck-  kierunki zagospodarowania przestrzennego

   - załącznik graficzny - skala 1: 10 000

b)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck -   uwarunkowania rozwoju 

   - załącznik graficzny - skala 1: 15 000

c)   Prognoza oddziaływania na środowisko

 17.  Obwieszczenie Wójt Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2019 roku   dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck / zakres planu obejmuje północno-wschodnią część miejscowości. 

a) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck

b) załącznik graficzny 

18. Obwieszczenie Wójt Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2019 roku  dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej NN, przewidzianej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 349/6, 349/2, 349/14, 349/13, obręb Grabina, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
19.  Obwieszczenie Wójt Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2019 roku   dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej NN 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 25, 36/1, 49/2, 49/6, obręb Korzeń Królewski, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
20.   Obwieszczenie Wójt Gminy Łąck z dnia 26 czerwca 2019 roku    dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej NN i złącz kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1/12,1/13,1/19,1/20, obręb Grabina, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
20.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 18 lipca 2019 roku  o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy publicznej drogi gminnej obręb Kościuszków oraz Bielawy 
 
21.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 30 lipca 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski  
 
22. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 1 sierpnia 2019 roku o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa -  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck / zakres planu obejmuje północno-wschodnią część miejscowości. 
 
23.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 8 sierpnia 2019 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 45, 34/2, obręb Grabina, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
24.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 8 sierpnia 2019 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej NN 15kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 105, 112, 113, obręb Koszelówka, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
25. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 23 sierpnia 2019 roku dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej NN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1/2, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 11, 16, 17/1, 17/3, 17/4, 18, 20, 19, 36/1, 41, 42, 43/1, 44/1, 44/2, 45, 46, 47/1, 49/5, 49/6, 50, 51/1, 51/3, 51/9, 51/6, 52, 77/1, 79/1, 10/2 obręb Korzeń Królewski, 34/1, 88/2, 94/1, 95/1, 156, 160, 11/1 obręb Podlasie, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
26.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 11 września 2019 roku  dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej NN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 57, 57/1, obręb Zaździerz, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
27.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 18.09.2019  dot. wydania decyzji u ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej w obrębie Wincentów
 
28.  Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 18.09.2019   dot. wydania decyzji u ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej w obrębie Grabina
 
29.  Zawiadomienie Wójta Gminy Łąck z dnia 19.09.2019  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej- budowa farmy fotowoltaicznej w Matyldowie 
 
30. Postanowienie  Wójta Gminy Łąck z dnia 19 listopada 2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą o łącznej mocy do 2MW na działce o nr ewid. 32 położonej w miejscowości Matyldów, gm. Łąck.
 
31. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 28 listopada 2019r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łąck na lata 2010-2025".
 
32. Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 31 grudnia 2019r. dot. zawiadomienia Strony postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na publiczne przedszkole samorządowe oraz budowa dwóch zbiorników na gaz o pojemności 10m3 każdy wraz z instalacją i przyłączem,  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 98/14, 98/9, obręb Podlasie, gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-08 14:40:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-28 08:40:11
  • Liczba odsłon: 1426
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985508]

przewiń do góry