XV Sesja- 06.02.2013r.

Uchwała nr XV/137/2013 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała nr XV/138/2013 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała nr XV/139/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XV/140/2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łąck.

Uchwała nr XV/141/2013 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XV/142/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność gminy Łąck nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/48 o pow. 1,7275 ha i położona w obrębie PSO Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr XV/143/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Łąck nieruchomości zabudowanej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/19 o pow. 0,1700 ha, położonej w obrębie Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr XV/144/2013 w sprawie Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu.

 

XVI Sesja- 27.03.2013r.

Uchwała nr XVI/145/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013- 2020,

Uchwała nr  XVI/146/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2013 rok.

Uchwała nr XVI/147/2013 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Łąck.

Uchwała nr XVI/148/2013  w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Łąck na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019”.

Uchwała nr XVI/149/2013  w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 22,50 m² położonego w miejscowości Łąck, obręb PSO Łąck oznaczonego działką nr ew. 3/55.

Uchwała nr XVI/150/2013 w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr ew. 2/14 położonej w miejscowości Łąck, przy ul. Kolejowej.

Uchwała nr XVI/151/2013 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr ew. 522/6 położonej w obrębie Łąck, gm. Łąck.

Uchwała nr XVI/152/2013  w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Łąck”.

Uchwała nr XVI/153/2013  w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

 

XVII Sesja- 29.05.2013

Uchwała nr XVII/154/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013- 2020.

Uchwała nr XVII/155/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2013 rok.

Uchwała nr XVII/156/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała nr XVII/157/2013 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów  i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania.

Uchwała nr XVII/158/2013 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXI/240/2006 z dnia 29 marca 2006 roku.

Uchwała nr XVII/159/2013 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXV/274/2006 z dnia 25 października 2006 roku.

Uchwała nr XVII/160/2013 w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.

Uchwała nr XVII/161/2013 w sprawie wyrażania zgody na nabycie do zasobu Gminy Łąck nieruchomości niezabudowanej oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 16 o pow. 0,0600 ha położonej  w obrębie Wincentów Folwark, gmina Łąck.

Uchwała nr XVII/162/2013 w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 września 2009r. nr XXI/153/2009 w sprawie zamiany gruntu niezabudowanego, oznaczonego nr ew. 34/4 o pow. 71 m² położonego w miejscowości Grabina gm. Łąck stanowiącego własność Gminy Łąck na grunt niezabudowany oznaczony nr 29/2 o pow. 69 m² położnego w obrębie Grabina gm. Łąck.

Uchwała nr XVII/163/2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania za lasy ochronne oraz pozbawienia charakteru ochronnego lasów Skarbu Państwa.

Uchwała nr XVII/164/2013 w sprawie współdziałania Gminy Łąck z Gminą Miasto Płock w zakresie wydzielenia obwodu sieci oświetlenia ulicznego wraz z nowym układem pomiarowym, dla punktów świetlnych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 i ul. Kutnowskiej położnych na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XVII/165/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2013r.

Uchwała nr XVII/166/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XVII/167/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck.

 

XVIII Sesja- 26.06.2013               

Uchwała nr XVIII/168/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2012 rok.

Uchwała nr XVIII/169/2013 w sprawie Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2012 rok.

Uchwała nr XVIII/170/2013 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013- 2020.

Uchwała nr XVIII/171/2013 w sprawie Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2013 rok.

Uchwała nr XVIII/172/2013 w sprawie Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łąck, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Uchwała nr XVIII/173/2013 w sprawie Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za 2012 rok.

Uchwała nr XVIII/174/2013 w sprawie Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Uchwała nr XVIII/175/2013 w sprawie Zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr IV/34/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pacy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych  i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck.

Uchwała nr XVIII/176/2013 w sprawie Wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Łąck nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 18/7  o pow. 0,5500 ha położonej w obrębie PSO Łąck, gmina Łąck.

Uchwała nr XVIII/177/2013 w sprawie Przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 58/5 o pow. 8,7880 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zdwórz, gmina Łąck.

Uchwała nr XVIII/178/2013 w sprawie Zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 2m² położonego  w obrębie ewidencyjnym  Łąck, gmina Łąck, oznaczonego działką nr 2/14.

Uchwała nr XVIII/179/2013 w sprawie Korzystania z nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki ozn.  nr ewid. 1/2 o pow. 200 m² położnej w obrębie ewidencyjnym Władysławów gm. Łąck na pętlę dla autobusów szkolnych.

Uchwała nr XVIII/180/2013 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck obejmującego tereny położone we wsi Zaździerz w granicach zawartych między jeziorem Ciechomickim, kanałem wodnym, drogą powiatową nr 336 i drogą powiatową nr 335.

Uchwała nr XVIII/181/2013 w sprawie Uchylenia uchwały nr XVII/167/2013 Rady Gminy w Łącku z dnia 29.05.2013 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck.

Uchwała nr XVIII/182/2013 w sprawie Przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck.

Uchwała nr XVIII/183/2013 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego. 

 

XIX Sesja- 26.07.2013  

Uchwała nr XIX/184/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013- 2020.

Uchwała nr XIX/185/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2013 rok.

Uchwała nr XIX/186/2013 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

XX Sesja- 28.10.2013

Uchwała nr XX/187/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013-2020.

Uchwała nr XX/188/2013 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2013 rok.

Uchwała nr XX/189/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała nr XX/190/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Uchwała nr XX/191/2013 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łąck.

Uchwała nr XX/192/2013 w sprawie uchwały nr XVII/157/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania.

Uchwała nr XX/193/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Uchwała nr XX/194/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   i zwolnień w tym podatku na 2014 rok.

Uchwała nr XX/195/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

Uchwała nr XX/196/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

Uchwała nr XX/197/2013 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XX/198/2013 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała nr XX/199/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XX/200/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck Nr 85/XIII/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. oraz zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 11/17 o pow. 2,2864 ha położonej w obrębie ew. Wola Łącka, gmina Łąck.

Uchwała nr XX/201/2013 w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ew. gruntów jako działka nr ew. 12/24 o pow. 0,1938 ha położonej  w obrębie ew. Wola Łącka gm. Łąck.

Uchwała nr XX/202/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 94,18 m² znajdującego się w hali sportowej w Łącku na działce oznaczonej nr ewid. 2/14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji, odnowy biologicznej  i fizykoterapii oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

Uchwała nr XX/203/2013 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Łąck na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała nr XX/204/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Łąck.

 

XXI Sesja- 30.12.2013

Uchwała nr XXI/205/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2013- 2020\

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała nr XXI/206/2013 zmieniająca uchwałę budżetową na 2013 rok.

Uchwała nr XXI/207/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014- 2026.

Uchwała nr XXI/208/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łąck na rok 2014.

- Uzasadnienie

Uchwała nr XXI/209/2013 w sprawie wydatków budżetu Gminy Łąck, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Uchwała nr XXI/210/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.

Uchwała nr XXI/211/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck na działce oznaczonej nr ew. 98/14 położonej w obrębie Podlasie gmina Łąck oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXI/212/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała nr XXI/213/2013 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wola Łącka gmina Łąck.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:33:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:35:59
  • Liczba odsłon: 1867
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1412183]

przewiń do góry