XXII Sesja Rady Gminy Łąck- 28.02.2014r.

Uchwała nr XXII/214/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych oraz jej składów osobowych.

Uchwała nr XXII/215/2014  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014- 2026.

Uchwała nr XXII/216/2014   zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok.

Uchwała nr XXII/217/2014 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.

Uchwała nr XXII/218/2014  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.

Uchwała nr XXII/219/2014  w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego  gmin w zakresie dożywiania- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.

Uchwała nr XXII/220/2014  w sprawie ustanowienia wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Łąck na lata 2014- 2020”.

Uchwała nr XXII/221/2014   w sprawie przyjęcia wykonywania w 2014 roku zadania Powiatu Płockiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo- wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku- Szkolne Schronisko Młodzieżowe- Zielona Szkoła w Sendeniu”.

Uchwała nr XXII/222/2014  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2014 r.

Uchwała nr XXII/223/2014  w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania Wojewódzkiego Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Uchwała nr XXII/224/2014  w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 36m² położonego w miejscowości Łąck, obręb Łąck, oznaczonego działką nr ew. 31/7.

Uchwała nr XXII/225/2014  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie sztandaru Gminy Łąck.

Uchwała nr XXII/226/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Aglomeracji Płockiej powołanego na potrzeby realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.
 

XXIII Sesja Rady Gminy Łąck- 30.04.2014r.

Uchwała nr XXIII/227/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014- 2026.

Uchwała nr XXIII/228/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2014 rok.

Uchwała nr XXIII/229/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała nr XXIII/230/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.

Uchwała nr XXIII/231/2014 w sprawie przyjęcia darowizny do zasobu Gminy Łąck nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 43/25o pow. 0,05 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Matyldów, gm. Łąck.

Uchwała nr XXIII/232/2014 w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa do zasobu Gminy Łąck, nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ew. gruntów dz. nr 185, 186, 187 i 189 o łącznej pow. 1,9344 ha położonych w obrębie ewidencyjnym  Koszelówka, gm. Łąck.

Uchwała nr XXIII/233/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Łąck nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 77 o pow. 0,1700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zaździerz, gmina Łąck. 

Uchwała nr XXIII/234/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 170m² znajdującego się w budynku Gminy Łąck, położonego w miejscowości Łąck, na działce ozn. nr ew. 2/9 z przeznaczeniem na cele związane ze świadczeniem usług medycznych w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXIII/235/2014 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łąck woj. Mazowieckie na lata 2013- 2017 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)    

- załączniki do uchwały XXIII/235/2014     

 -program,      -prognoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uchwała nr XXIII/236/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie umowy partnerskiej w sprawie współpracy w ramach Obszaru Aglomeracji Płockiej powołanego na potrzeby realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Uchwała nr XXIII/237/2014 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014- 2020”

Uchwała nr XXIII/238/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr 86/XIII/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.

Uchwała nr XXIII/239/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoninów-Korzeń Rządowy
Uchwała nr XXIII/240/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina.
Uchwała nr XXIII/241/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwików.
Uchwała nr XXIII/242/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łąck.
Uchwała nr XXIII/243/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Matyldów.
Uchwała nr XXIII/244/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Rumunki.
Uchwała nr XXIII/245/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszelówka.
Uchwała nr XXIII/246/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościuszków Władysławów.
Uchwała nr XXIII/247/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korzeń Królewski Podlasie.
Uchwała nr XXIII/248/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sendeń Duży.
Uchwała nr XXIII/249/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sendeń Mały.
Uchwała nr XXIII/250/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wincentów.
Uchwała nr XXIII/251/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Łącka.
Uchwała nr XXIII/252/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaździerz.
Uchwała nr XXIII/253/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdwórz.
Uchwała nr XXIII/254/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zofiówka.

Uchwała nr XXIII/255/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/220/2014  z dnia 28.02.2014 Rady Gminy Łąck o ustanowieniu wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Łąck na lata 2014-2020”.               
załącznik do uchwały XXIII/255/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Uchwała nr XXIII/256/2014 w sprawie przyjęcia  „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Łąck"

załącznik do uchwały XXIII/256/2014

 

XXIV Sesja Rady Gminy Łąck- 25.06.2014r.

Uchwała nr XXIV/257/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck na 2013 rok.Uchwała nr XXIV/258/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2013 rok.

Uchwała nr XXIV/259/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXIV/260/2014 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Łąck nr XXIII/230/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego.

Uchwała nr XXIV/261/2014 w sprawie udzielenia długoterminowych pożyczek.

Uchwała nr XXIV/262/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014- 2026.

Uchwała nr XXIV/263/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2014 rok.

Uchwała nr XXIV/264/2014 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób do udzielania ulg. 

Uchwała nr XXIV/265/2014 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające wymiar tych zajęć udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łąck. 

Uchwała nr XXIV/266/2014 w sprawie ustanowienia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łąck na lata 2014- 2016”.

Uchwała nr XXIV/267/2014 w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Łąck z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- „Moja Przyszłość”.

Uchwała nr XXIV/268/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 173,86 m² znajdującego się w hali sportowej w Łącku na działce ozn. nr ew. 2/14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w branży gastronomicznej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXIV/269/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 42,00 m² znajdującego się w hali sportowej w Łącku na działce ozn. nr. ew. 2/14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo- usługowej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXIV/270/2014 w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 84/6 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławów, gmina Łąck.

Uchwała nr XXIV/271/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXII/225/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 28 lutego 2014 r.

Uchwała nr XXIV/272/2014 w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Łąck.

Uchwała nr XXIV/273/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej we wsi Koszelówka. 

Uchwała nr XXIV/274/2014 w sprawie zmiany uchwały XXIV/177/2010 z dnia 31 marca 2010 roku o zatwierdzeniu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łąck oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Łąck dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 

XXV Sesja Rady Gminy Łąck- 01.09.2014r

Uchwała nr XXV/275/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014- 2026.

Uchwała nr XXV/276/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2014 rok.

Uchwała nr XXV/277/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck  nr XXIV/264/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg.

Uchwała nr XXV/278/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Łąck nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 34/7 i 34/13 o łącznej pow. 0,1900 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Łąck gm. Łąck.

Uchwała nr XXV/279/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.

Uchwała nr XXV/280/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina gmina Łąck część południowa.

Uchwała nr XXV/281/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck na działce oznaczonej nr ew. 262/9 położonej w obrębie Łąck gmina Łąck oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXV/282/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck na działce oznaczonej nr ew. 64/2 położonej w obrębie Grabina gmina Łąck oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXV/283/2014 w sprawie wsparcia działań Wójta Gminy Łąck umożliwiających funkcjonowanie Stada Ogierów w Łącku spółka z o.o. jako spółki strategicznej Skarbu Państwa.

Uchwała nr XXV/284/2014 w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Gminy w Łącku do wystąpienia do Zarządu Powiatu w Płocku o poparcie działań Gminy Łąck zmierzających do utrzymania funkcjonowania Stada Ogierów spółka z o.o. jako spółki strategicznej Skarbu Państwa.

Uchwała nr XXV/285/2014 w sprawie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. 2 m² położonego w obrębie ewidencyjnym Łąck, gmina Łąck oznaczonego działką nr 400/2.

 

XXVI Sesja Rady Gminy Łąck- 15.10.2014r

Uchwała nr XXVI/286/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014- 2026.

Uchwała nr XXVI/287/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2014 rok.

Uchwała nr XXVI/288/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck na działce oznaczonej nr ew. 64/2 położonej w obrębie Grabina gmina Łąck oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXVI/289/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck na działce oznaczonej nr ew. 262/9 położonej w obrębie Łąck gmina Łąck oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXVI/290/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Łąck na działce oznaczonej nr ew. 98/14 położonej w obrębie Podlasie gmina Łąck oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXVI/291/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 5,46m² znajdującego się w hali sportowej w Łącku na działce ozn. nr ew. 2/14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej w branży ubezpieczeniowej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXVI/292/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki ozn. nr ewid. 24/4 o pow. ok. 200m² położonej w obrębie ew. Wola Łącka gm. Łąck.

Uchwała nr XXVI/293/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o pow. 73,40 m² położonego w nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym własność Gminy Łąck na działce ozn. nr ewid. 2/9 o pow. 2040m² z przeznaczeniem na dotychczasową działalność oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XXVI/294/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.

Uchwała nr XXVI/295/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.

 

XXVII Sesja Rady Gminy Łąck- 12.11.2014r.

Uchwała nr XXVII/296/2014 w sprawie Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014- 2026

Uchwała nr XXVII/297/2014 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Łąck na 2014 rok.

Uchwała nr XXVII/298/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Uchwała nr XXVII/299/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXVII/300/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Uchwała nr XXVII/301/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2015

Uchwała nr XXVII/302/2014 w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr XXVII/303/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała nr XXVII/304/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXVII/305/2014 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,   o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XXVII/306/2014 w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki.


I Sesja Rady Gminy Łąck- 01.12.2014

Uchwała nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łąck.

Uchwała nr I/2/2014 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łąck.

Uchwała nr I/3/2014 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łąck.

Uchwała nr I/4/2014 w sprawie powołania komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczącego komisji oraz ilości członków.

Uchwała nr I/5/2014 w sprawie powołania komisji stałych oraz ich składów osobowych.

 

II Sesja Rady Gminy Łąck- 30.12.2014

Uchwała nr II/6/2014 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014- 2020”

Uchwała nr II/7/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina gmina Łąck część północna.

Uchwała nr II/8/2014 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łąck.

Uchwała nr I/9/2014 w sprawie wysokości diety dla radnych oraz zasad ich wypłacania.

Uchwała nr II/10/2014 w sprawie zasad zwrotu kosztu podróży służbowych dla Radnych.

Uchwała nr II/11/2014 w sprawie wrażenia zgody na długoterminową pożyczkę.

Uchwała nr II/12/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck na lata 2014- 2026

Uchwała nr II/13/2014 w sprawie Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2014 rok.

Uchwała nr II/14/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr II/15/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/304/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia  12 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała budżetowa na 2015 rok nr II/16/2014.

Uchwała nr II/17/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok w Gminie Łąck.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:34:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:33:28
  • Liczba odsłon: 2882
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420830]

przewiń do góry