XXIV obrady Rady Gminy Łąck- 31.03.2010

Uchwała nr XXIV/175/2010 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Łąck na rok 2010.

zał. do uchwały XXIV/175/2010

Uchwała nr XXIV/176/2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Uchwała nr XXIV/177/2010 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzieży z terenu Gminy Łąck oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Łąck dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Uchwała nr XXIV/178/2010 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów    i budynków jako działka nr 31/20   o powierzchni 13,9642 ha położonej w obrębie PSO Łąck.  

Uchwała nr XXIV/179/2010 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr ewid. 2/9 położonej w Łącku przy ulicy Gostynińskiej 4.

Uchwała nr XXIV/180/2010 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr ewid. 2/14 położonej w Łącku przy ulicy Kolejowej.

Uchwała nr XXIV/181/2010 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr ewid. 2/14 położonej w Łącku przy ulicy Kolejowej.

Uchwała nr XXIV/182/2010 w sprawie zatwierdzenia Listy zadań priorytetowych do realizacji w okresie do roku 2015 z perspektywą do 2017 w ramach Planu Odnowy Miejscowości Łąck.

Uchwała nr XXIV/183/2010 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

 

XXV obrady Rady Gminy Łąck- 30.04.2010

Uchwała nr XXV/184/2010 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łąck za 2009 rok.

Uchwała nr XXV/185/2010 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Łąck na rok 2010,

zał. do uchwały XXV/185/2010

Uchwała nr XXV/186/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Łąck, gmina Łąck.

zał. nr 1 do uchwały XXV/186/2010

zał. nr 2 do uchwały XXV/186/2010

zał. nr 3 do uchwały XXV/186/2010

Uchwała nr XXV/187/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego obejmującego teren działki nr ew. 413    w miejscowości Grabina gmina Łąck.

zał. nr 1 do uchwały XXV/187/2010

zał. nr 2 do uchwały XXV/187/2010

zał. nr 3 do uchwały XXV/187/2010

Uchwała nr XXV/188/2010 w sprawie zmiany granic obwodów   głosowania i utworzenia nowego obwodu głosowania.

 

XXVI obrady Rady Gminy Łąck- 07.06.2010

Uchwała nr XXVI/189/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/166/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. zmienionej Uchwałą nr XXV/185/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.,

Uchwała nr XXVI/190/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków   w Łącku o stację odwadniania osadu,

Uchwała nr XXVI/191/2010 zmieniająca uchwałę budżetową gminy Łąck na 2010,

Uchwała nr XXVI/192/2010 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości pod budowę drogi wojewódzkiej nr 577,

Uchwała nr XXVI/193/2010 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2010- 2015,

    zał. do uchwały XXVI/193/2010

Uchwała nr XXVI/194/2010 w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/2007 z dnia 05.04.2007r. w sprawie: przeznaczenia budynku mieszkalnego na utworzenie mieszkaniowego  zasobu Gminy Łąck i wydzielenie czterech lokali socjalnych,

Uchwała nr XXVI/195/2010 w sprawie zasad sprzedaży działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 22/10 o pow. 0,07 ha , działki nr 22/31 o pow.   0,1347 h   i  działki nr 22/32 o pow.   0,0192 ha położonej w obrębie PSO Łąck,

Uchwała nr XXVI/196/2010 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

XXVII obrady Rady Gminy Łąck- 09.08.2010

Uchwała n r XXVII/197/2010 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Łąck na 2010r

Uchwała nr XXVII/198/2010 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Uchwała nr XXVII/199/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji    o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Uchwała nr XXVII/200/2010 w sprawie: zasad sprzedaży działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/9 o pow. 0,200 ha , położonej w obrębie Grabina gm. Łąck

Uchwała nr XXVII/201/2010 w sprawie zasad nabycia nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 25/140 o powierzchni 0,0110 ha i działki nr 29/11 o pow. 0,0400 ha położonych    w obrębie Nowe Rumunki Gm. Łąck;

Uchwała nr XXVII/202/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łąck i nadania jej Statutu.

 

XXVIII obrady Rady Gminy Łąck- 04.10.2010

Uchwała nr XXVIII/203/2010 zmieniająca uchwałę budżetową gminy Łąck na    2010r.

Uchwała nr XXVIII/204/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łąck.

Uchwała nr XXVIII/205/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XXVIII/206/2010 w sprawie opłaty od posiadania psów.  

Uchwała nr XXVIII/207/2010 w sprawie zasad nabycia nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 27/6 o powierzchni     oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 27/6 o powierzchni 0,0106 ha położona w obrębie Łąck gm. Łąck.

Uchwała nr XXVIII/208/2010 w sprawie złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę nazwy miejscowości:

      Sędeń Mały na Sendeń Mały

      Sędeń Duży na Sendeń Duży

 

XXIX obrady Rady Gminy Łąck- 10.11.2010

Uchwała nr XXIX/209/2010 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy na 2010 rok.

Uchwała nr XXIX/210/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok.

Uchwała nr XXIX/211/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

Uchwała nr XXIX/212/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała nr XXIX/213/2010 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck.

Uchwała nr XXIX/214/2010 w sprawie wyrażania zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 55,07m² położonego    w nieruchomości zabudowanej budynkiem na działce ozn. nr ewid. 2/9 o pow. 2040m² z przeznaczeniem na dotychczasową działalność.

Uchwała nr XXIX/215/2010 w sprawie wyrażania zgody na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki ozn. nr ewid. 24/4 o pow. ok. 200m² położonej w obrębie ewidencyjnym Wola  Łącka gm. Łąck.

Uchwała nr XXIX/216/2010 w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Łąck do Partnerstwa z Gminą Bodzanów, Gminą Bulkowo, Gminą Gąbin, Gminą Słupno, Gminą Staroźreby, Gminą Stara Biała, Gminą Radzanowo, Gminą    i Miastem Płock i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie- w przypadku uzyskania dofinansowania- wspólnej realizacji Projektu pt. „Oświetlenie Gminy Regionu Płockiego przy wykorzystaniu źródeł energii Odnawialnej”, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013.

Uchwała nr XXIX/217/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XXIX/218/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łąck.

   

I obrady Rady Gminy Łąck-30.11.2010

Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łąck.

Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łąck.

Uchwała nr I/3/10 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łąck.

Uchwała nr I/4/10 w sprawie powołania komisji stałych oraz ich składów obwodowych.

Uchwała nr I/5/10 w sprawie powołania komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczącego oraz członków.

Uchwała nr I/6/10 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych.

Uchwała nr I/7/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy   Łąck.

 

II obrady Rady Gminy Łąck-30.12.2010

Uchwała nr II/8/10  zmieniająca uchwałę budżetową na 2010 rok.

Uchwała nr II/9/10  w sprawie wieloletniej prognozy inwestycyjnej.

Uchwała nr II/10/10  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łąck na 2011 rok.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała nr II/11/10  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łąck z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   w roku 2011.

Uchwała nr II/12/10  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające wymiar tych zajęć udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Łąck.

Uchwała nr II/13/10  w sprawie wyrażenia zgody na zamiar przystąpienia gminy Łąck do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie- w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)- wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego- termomodernizacja budynku przedszkola w Łącku”.

Uchwała nr II/14/10  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zaździerz.

Uchwała nr II/15/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jeziora Zdworskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m.

Uchwała nr II/16/10  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  2011 rok.

Uchwała nr II/17/10  w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała nr II/18/10  w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdworskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m. z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck”.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:30:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:49:20
  • Liczba odsłon: 2000
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420795]

przewiń do góry