4/2022 z dnia 03 stycznia 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

5/2022 z dnia 4 stycznia 2022r.- w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Markiewicz- Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1 z późń. zm.) 

6/2022 z dnia 12 stycznia 2022r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łącku 

9/2022 z dnia 20 stycznia 2022r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do samorządowego Przedszkola w Łącku oraz Przedszkola w Podlasiu 

10/2022 z dnia 20 stycznia 2022r.- w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy 

11/2022 z dnia 25 stycznia 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

13/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.- w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzała- Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1 z późń. zm.)

19/2022 z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

20/2022 z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie 

21/2022 z dnia 03 marca 2022r. - w sprawie zmian w budżecie 

26/2022 z dnia 23 marca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

28/2022 z dnia 28 marca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

29/2022 z dnia 28 marca 2022r.- w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wincentów 

33/2022 z dnia 31 marca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

35/2022 z dnia 01 kwietnia 2022r.- w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Łąck 

37/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

38/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

42/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

43/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.- w sprawie powierzenia realizacji zadań zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łącku 

45/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

46/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

48/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

50/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

53/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.- w sprawie wszczęcia przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka- Zofiówka" 

54/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

55/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

56/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

58/2022 z dnia 04 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

60/2022 z dnia 05 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

64/2022 z dnia 13 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

65/2022 z dnia 18 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

67/2022 z dnia 20 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

70/2022 z dnia 25 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

72/2022 z dnia 25 maja 2022r.- w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Łąck Raportu o stanie Gminy Łąck 

73/2022 z dnia 30 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

74/2022 z dnia 30 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

75/2022 z dnia 31 maja 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. 

82/2022 z dnia 09 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. 

84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. 

85/2022 z dnia 10 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

87/2022 z dnia 21 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

88/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.- w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Łąck w 2022r. 

89/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

91/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

98/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

101/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.

103/2022 z dnia 11 lipca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

104/2022 z dnia 11 lipca 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia z nr 39/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. 

105/2022 z dnia 12 lipca 2022r.- w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck i jednostek organizacyjnych Gminy Łąck" 

106/2022 z dnia 15 lipca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

109/2022 z dnia 26 lipca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

111/2022 z dnia 29 lipca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

115/2022 z dnia 05 sierpnia 2022r.- w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka" 

119/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

123/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

124/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r.- w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

125/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

139/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

142/2022 z dnia 06 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

145/2022 z dnia 09 września 2022r. -w sprawie zmian w budżecie 

147/2022 z dnia 09 września 2022r.- w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku".

148/2022 z dnia 09 września 2022r.- w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku".

149/2022 z dnia 09 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

153/2022 z dnia 26 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie

157/2022 z dnia 27 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie

160/2022 z dnia 28 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie

161/2022 z dnia 30 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

163/2022 z dnia 06 października 2022r.- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck, gm.

171/2022 z dnia 11 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

173/2022 z dnia 12 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

175/2022 z dnia 17 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

177/2022 z dnia 24 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

178/2022 z dnia 27 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

181/2022 z dnia 31 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

185/2022 z dnia 04 listopada 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

188/2022 z dnia 09 listopada 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

190/2022 z dnia 15 listopada 2022r.- w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku 

194/2022 z dnia 15 listopada 2022r.- w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Łąck  

201/2022 z dnia 24 listopada 2022r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck"

202/2022 z dnia 24 listopada 2022r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz - Grabina”

203/2022 z dnia 24 listopada 2022r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2022 rok 

204/2022 z dnia 25 listopada 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

206/2022 z dnia 29 listopada 2022r.- w sprawie organizacji sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie gminy Łąck 

207/2022 z dnia 29 listopada 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

216/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu w Łącku 

217/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Łącku 

218/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu w Podlasiu 

220/2022 z dnia 08 grudnia 2022r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie

221/2022 z dnia 08 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

228/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

232/2022 z dnia 20 grudnia 2022r.- w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za dostawę ciepła z kotłowni ekologicznej w Łącku do budynków stanowiących własność gminy 

234/2022 z dnia 20 grudnia 2022r.- w sprawie wysokości stawek opłat na rok 2023 za wynajem pojazdów oraz urządzeń stanowiących własność Gminy Łąck, a będących w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego 

235/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

238/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

242/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-24 12:03:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-24 11:30:34
  • Liczba odsłon: 934
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989159]

przewiń do góry