1/2022 z dnia 03 stycznia 2022r.- w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku na 2022 rok

2/2022 z dnia 03 stycznia 2022r.- w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok 

3/2022 z dnia 03 stycznia 2022r.- w sprawie zmiany "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Łąck"

4/2022 z dnia 03 stycznia 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

5/2022 z dnia 4 stycznia 2022r.- w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Markiewicz- Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1 z późń. zm.) 

6/2022 z dnia 12 stycznia 2022r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Łącku 

7/2022 z dnia 12 stycznia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

7A/2022 z dnia 19 stycznia 2022r.- w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

8/2022 z dnia 17 stycznia 2022r.- w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej pozostałych środków trwałych Gminy Łąck oraz ustalenia procedur postępowania Komisji Likwidacyjnej 

9/2022 z dnia 20 stycznia 2022r.- w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do samorządowego Przedszkola w Łącku oraz Przedszkola w Podlasiu 

10/2022 z dnia 20 stycznia 2022r.- w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy 

11/2022 z dnia 25 stycznia 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

13/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.- w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzała- Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1 z późń. zm.)

12/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

13/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.- w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzale- Zastępcy Kierownika GOPS w Łącku 

14/2022 z dnia 28 stycznia 2022r.- w sprawie zmiany składu osobowego członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łącku 

17/2022 z dnia 02 lutego 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

18/2022 z dnia 16 lutego 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

19/2022 z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

20/2022 z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie zmian w budżecie 

21/2022 z dnia 03 marca 2022r. - w sprawie zmian w budżecie 

22/2022 z dnia 07 marca 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

23/2022 z dnia 15 marca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

25/2022 z dnia 22 marca 2022r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2022 rok 

26/2022 z dnia 23 marca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

27/2022 z dnia 23 marca 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

28/2022 z dnia 28 marca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

29/2022 z dnia 28 marca 2022r.- w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wincentów 

30/2022 z dnia 29 marca 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

33/2022 z dnia 31 marca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

34/2022 z dnia 01 kwietnia 2022r.- w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

35/2022 z dnia 01 kwietnia 2022r.- w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Łąck 

36/2022 z dnia 01 kwietnia 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

37/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

38/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

39/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

40/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

41/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.- w sprawie zmiany składu osobowego członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łącku 

42/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

43/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.- w sprawie powierzenia realizacji zadań zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łącku 

44/2022 z dnia 19 kwietnia 2022r.- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położnych w obrębie ew. Łąck oraz Sendeń Duży gm. Łąck 

45/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

46/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

47/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

48/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

49/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

50/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. -w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

52/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

53/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.- w sprawie wszczęcia przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka- Zofiówka" 

54/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

55/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

56/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

57/2022 z dnia 04 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

58/2022 z dnia 04 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

59/2022 z dnia 04 maja 2022r- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r. i 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

60/2022 z dnia 05 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

61/2022 z dnia 05 maja 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

62/2022 z dnia 12 maja 2022r.- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku w 2021 roku 

63/2022 z dnia 12 maja 2022r.- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku w 2021 roku  

64/2022 z dnia 13 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

65/2022 z dnia 18 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

66/2022 z dnia 18 maja 2022r.- w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. i 59/2022 z dnia 04 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

67/2022 z dnia 20 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

68/2022 z dnia 20 maja 2022r.- w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r. i 66/2022 z dnia 18 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

69/2022 z dnia 24 maja 2022r. - w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

70/2022 z dnia 25 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

71/2022 z dnia 25 maja 2022r.- w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia 40/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 49/202 z dnia 25kwietnia 2022r. i 58/2022 z dnia 4 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

72/2022 z dnia 25 maja 2022r.- w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Łąck Raportu o stanie Gminy Łąck 

73/2022 z dnia 30 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

74/2022 z dnia 30 maja 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

75/2022 z dnia 31 maja 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. 

76/2022 z dnia 08  czerwca 2022r.-  w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzale- Zastępcy Kierownika GOPS w Łącku 

77/2022 z dnia 08  czerwca 2022r.-  w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzale- Zastępcy Kierownika GOPS w Łącku 

78/2022 z dnia 08  czerwca 2022r.-  w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzale- Zastępcy Kierownika GOPS w Łącku 

79/2022 z dnia 08 czerwca 2022r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2022 rok 

80/2022 z dnia 08  czerwca 2022r.-  w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzale- Zastępcy Kierownika GOPS w Łącku 

81/2022 z dnia 08 czerwca 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

82/2022 z dnia 09 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. 

84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. 

85/2022 z dnia 10 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

86/2022 z dnia 20 czerwca 2022r.- w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

87/2022 z dnia 21 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

88/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.- w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Łąck w 2022r. 

89/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

90/22 z dnia 22 czerwca 2022r.- w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r. i 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

91/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

98/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

99/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.- w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r. i 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

101/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.- w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia 40/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 49/202 z dnia 25kwietnia 2022r. i 58/2022 z dnia 4 maja 2022r., 71/2022 z dnia 25 maja 2022r. i 84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

102/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

103/2022 z dnia 11 lipca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

104/2022 z dnia 11 lipca 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia z nr 39/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. 

105/2022 z dnia 12 lipca 2022r.- w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łąck i jednostek organizacyjnych Gminy Łąck" 

106/2022 z dnia 15 lipca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

107/2022 z dnia 19 lipca 2022r.- w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącku 

108/2022 z dnia 20 lipca 2022r.- w sprawie zmian Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

109/2022 z dnia 26 lipca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

110/2022 z dnia 26 lipca 2022r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

111/2022 z dnia 29 lipca 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

112/2022 z dnia 29 lipca 2022r.-  w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia 40/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 49/202 z dnia 25kwietnia 2022r. i 58/2022 z dnia 4 maja 2022r., 71/2022 z dnia 25 maja 2022r., 84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r. i 101/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

113/2022 z dnia 29 lipca 2022r.- w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r. i 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

115/2022 z dnia 05 sierpnia 2022r.- w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej G28 w miejscowości Koszelówka" 

116/2022 z dnia 05 sierpnia 2022r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

117/2022 z dnia 05 sierpnia 2022r.- w sprawie zmiany przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Łącku 

118/2022 z dnia 05 sierpnia 2022r.- w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Łącku 

119/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

121/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.- w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Mariannie Sarzale- Zastępcy Kierownika GOPS w Łącku 

123/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

124/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r.- w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

125/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie 

130/2022 z dnia 26 sierpnia 2022r.-  w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

135/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 40/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 49/202 z dnia 25kwietnia 2022r. i 58/2022 z dnia 4 maja 2022r., 71/2022 z dnia 25 maja 2022r., 84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 101/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., 112/2022 z dnia 29 lipca 2022r. i 128/2022 z 23 sierpnia 2022r w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.-  w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r. i 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

137/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.- w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Łąck na 2022 rok. 

138/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2022 rok 

139/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r. i 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

142/2022 z dnia 06 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

143/2022 z dnia 06 września 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. i 140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

145/2022 z dnia 09 września 2022r. -w sprawie zmian w budżecie 

146/2022 z dnia 09 września 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

147/2022 z dnia 09 września 2022r.- w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku".

148/2022 z dnia 09 września 2022r.- w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łącku".

149/2022 z dnia 09 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

150/2022 z dnia 09 września 2022r- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.i 143/2022 z dnia 06 września 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

153/2022 z dnia 26 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie

154/2022 z dnia 26 września 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 40/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 49/202 z dnia 25kwietnia 2022r. i 58/2022 z dnia 4 maja 2022r., 71/2022 z dnia 25 maja 2022r., 84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 101/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., 112/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 128/2022 z 23 sierpnia 2022r i 135/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

157/2022 z dnia 27 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie

158/2022 z dnia 27 września 2022r.-   w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., 143/2022 z dnia 06 września 2022r.  w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

159/2022 z dnia 28 września 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022 rok pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału. 

160/2022 z dnia 28 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie

161/2022 z dnia 30 września 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

162/2022 z dnia 30 września 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., 143/2022 z dnia 06 września 2022r.  i 157/2022 z dnia 27 września w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

163/2022 z dnia 06 października 2022r.- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck, gm.

164/2022 z dnia 06 października 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

170/2022 z dnia 11 października 2022r.- w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Łąck 

171/2022 z dnia 11 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

173/2022 z dnia 12 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

174/2022 z dnia 12 października 2022r.-  w sprawie zmiany zarządzenia 40/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 49/202 z dnia 25kwietnia 2022r. i 58/2022 z dnia 4 maja 2022r., 71/2022 z dnia 25 maja 2022r., 84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 101/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., 112/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 128/2022 z 23 sierpnia 2022r , 135/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. i 154/2022 z dnia 26 września 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

175/2022 z dnia 17 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

176/2022 z dnia 17 października 2022r.-  w sprawie zmiany zarządzenia 40/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 49/202 z dnia 25kwietnia 2022r. i 58/2022 z dnia 4 maja 2022r., 71/2022 z dnia 25 maja 2022r., 84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 101/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., 112/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 128/2022 z 23 sierpnia 2022r , 135/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 154/2022 z dnia 26 września 2022r. oraz 174/2022 z dnia 12 października 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

177/2022 z dnia 24 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

178/2022 z dnia 27 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

179/2022 z dnia 27 października 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., 143/2022 z dnia 06 września 2022r., 157/2022 z dnia 27 września 2022r. i 162/2022 z dnia 30 września 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy 

180/2022 z dnia 28 października 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

181/2022 z dnia 31 października 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

182/2022 z dnia 31 października 2022r.-  w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., 143/2022 z dnia 06 września 2022r., 157/2022 z dnia 27 września 2022r., 162/2022 z dnia 30 września 2022r. i 179/2022 z dnia 27 października 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

185/2022 z dnia 04 listopada 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

186/2022 z dnia 04 listopada 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

187/2022 z dnia 04 listopada 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., 143/2022 z dnia 06 września 2022r., 157/2022 z dnia 27 września 2022r., 162/2022 z dnia 30 września 2022r., 179/2022 z dnia 27 października 2022r. i 182/2022 z dnia 31 października 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

188/2022 z dnia 09 listopada 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

189/2022 z dnia 09 listopada 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

190/2022 z dnia 15 listopada 2022r.- w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku 

191/2022 z dnia 15 listopada 2022r- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Urzędu Gminy w Łącku 

193/2022 z dnia 15 listopada 2022r.- w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności w ramach postępowania podatkowego. 

194/2022 z dnia 15 listopada 2022r.- w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Łąck  

195/2022 z dnia 22 listopada 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

197/2022 z dnia 22 listopada 2022r.- w sprawie ustalenia składu Komisji dla Gminy Łąck, wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck 

198/2022 z dnia 22 listopada 2022r.- w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ew. 22/27 o pow. 0,0314 ha stanowiącej własność Gminy Łąck. położonej w obrębie PSO Łąck 

199/2022 z dnia 22 listopada 2022r.- w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ew. 22/45 o pow. 0,0308 ha stanowiącej własność Gminy Łąck. położonej w obrębie PSO Łąck 

200/2022 z dnia 22 listopada 2022r.- w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności w ramach ustalenia numerów porządkowych oraz innych spraw związanych z gospodarką nieruchomościami 

201/2022 z dnia 24 listopada 2022r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąck"

202/2022 z dnia 24 listopada 2022r. - w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Zaździerz - Grabina”

203/2022 z dnia 24 listopada 2022r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2022 rok 

204/2022 z dnia 25 listopada 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

205/2022 z dnia 25 listopada 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 40/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 49/202 z dnia 25kwietnia 2022r. i 58/2022 z dnia 4 maja 2022r., 71/2022 z dnia 25 maja 2022r., 84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 101/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., 112/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 128/2022 z 23 sierpnia 2022r , 135/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 154/2022 z dnia 26 września 2022r., 174/2022 z dnia 12 października 2022r. oraz 176/2022 z dnia 17 października w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

206/2022 z dnia 29 listopada 2022r.- w sprawie organizacji sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie gminy Łąck 

207/2022 z dnia 29 listopada 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

208/2022 z dnia 29 listopada 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., 143/2022 z dnia 06 września 2022r., 157/2022 z dnia 27 września 2022r., 162/2022 z dnia 30 września 2022r., 179/2022 z dnia 27 października 2022r., 182/2022 z dnia 31 października 2022r. i 187/2022 z dnia 04 listopada 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

209/2022 z dnia 29 listopada 2022r.- w sprawie ustalenia ceny zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Łąck 

212/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

213/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Urzędu Gminy w Łącku 

214/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

215/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

216/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samorządowym Przedszkolu w Łącku 

217/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Łącku 

218/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu w Podlasiu 

219/2022 z dnia 02 grudnia 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

220/2022 z dnia 08 grudnia 2022r.- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie

221/2022 z dnia 08 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

228/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

229/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.-  w sprawie zmiany zarządzenia 40/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 49/202 z dnia 25kwietnia 2022r. i 58/2022 z dnia 4 maja 2022r., 71/2022 z dnia 25 maja 2022r., 84/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 101/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., 112/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 128/2022 z 23 sierpnia 2022r , 135/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 154/2022 z dnia 26 września 2022r., 174/2022 z dnia 12 października 2022r., 176/2022 z dnia 17 października 2022r. oraz 205/2022 z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

230/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.- w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

232/2022 z dnia 20 grudnia 2022r.- w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za dostawę ciepła z kotłowni ekologicznej w Łącku do budynków stanowiących własność gminy 

233/2022 z dnia 20 grudnia 2022r.- w sprawie stawek czynszu dla mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy 

234/2022 z dnia 20 grudnia 2022r.- w sprawie wysokości stawek opłat na rok 2023 za wynajem pojazdów oraz urządzeń stanowiących własność Gminy Łąck, a będących w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego 

235/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

236/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.- w sprawie  przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

237/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.- w sprawie  przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Łąck na 2022r. pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału 

238/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

239/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.- w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Gminy w Łącku do uchwały budżetowej Gminy Łąck na 2022 rok. 

240/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.-  w sprawie zmiany zarządzenia 39/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. zmienionego zarządzeniem nr 47/202 z dnia 22 kwietnia 2022r., 51/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., 59/2022 z dnia 04 maja 2022r., 66/2022 z dnia 18 maja 2022r., 68/2022 z dnia 20 maja 2022r., 83/2022 z dnia 09 czerwca 2022r., 90/2022 z dnia 22 czerwca 2022r., 99/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., 104/2022 z dnia 11 lipca 2022r., 113/2022 z dnia 29 lipca 2022r., 136/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., 140/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r., 143/2022 z dnia 06 września 2022r., 157/2022 z dnia 27 września 2022r., 162/2022 z dnia 30 września 2022r., 179/2022 z dnia 27 października 2022r., 182/2022 z dnia 31 października 2022r., 187/2022 z dnia 04 listopada 2022r.,208/20222 z dnia 29 listopada 2022 oraz 222/2022 z dnia 08 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

241/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.- w sprawie zmiany zarządzenia nr 137/2022 Wójta Gminy Łąck z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Łąck na 2022 rok, zmienionego zarządzeniem nr 174/2022 z dnia 12 października 2022 roku oraz zarządzeniem nr 222/2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku. 

242/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.- w sprawie zmian w budżecie 

243/2022 z dnia 30 grudnia 2022r- w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

245/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.- w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Łącku 

248/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.- w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy 

249/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szkoły Podstawowej w Łącku 

250/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Samorządowego Przedszkola w Łącku 

251/2022 z dnia 30 grudnia 2022r.- w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Przedszkola w Podlasiu 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-24 12:03:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 13:54:09
  • Liczba odsłon: 2394
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1412129]

przewiń do góry