Link: XV SESJA RADY GMINY ŁĄCK


I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Debata nad raportem o stanie gminy za rok 2019.
V. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1. Udzielenia Wójtowi gminy Łąck wotum zaufania.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2019 rok.
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łąck za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Łąck
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy Łąck sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
3. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2019 rok.
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łąck za 2018 rok.
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łąck wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck.
4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.
5. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020 rok.
6. Zamiaru połączenia samorządowych instytucji Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku z Gminnym Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu.
7. Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łąck publicznych przedszkoli.
8. Określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Łąck na rok szkolny 2020/2021.
9. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
10. Zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
11. Nabycia nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 343/9, położonej w miejscowości Grabina, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck.
12. Nabycia nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 64/2, położonej w Zaździerzu, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck.
VI. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VII. Wolne wnioski i dyskusja.
VIII. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-31 08:05:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 13:59:51
  • Liczba odsłon: 1296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1412188]

przewiń do góry