XII Sesja Rady Gminy- 28.02.2020r. 

Uchwała nr XII/111/2020    w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XII/112/2020  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020 rok.

Uchwała nr XII/113/2020  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.

Uchwała nr XII/114/2020  w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łąck publicznych przedszkoli

Uchwała nr XII/115/2020  w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XII/116/2020  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Grabina  

Uchwała nr XII/117/2020   w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Łąck   z dnia 30 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w Gminie Łąck.  

Uchwała nr XII/118/2020   w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck

Uchwała nr XII/119/2020   w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok.

Uchwała nr XII/120/2020  w sprawie zmiany uchwały XVI/157/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 29.12.2016 roku   w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Łąck

 

XIII- 30.04.2020r.- głosowanie korespondencyjne 

Uchwała nr XIII/121/2020  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2020r.

Uchwała nr XIII/122/2020  w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck  w 2020r.

Uchwała nr XIII/123/2020   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XIII/124/2020   w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Łąck” 

 

XIV Sesja Rady Gminy- 29.05.2020r. 

Uchwała nr XIV/125/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XIV/126/2020  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020 rok.

Uchwała nr XIV/127/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Uchwała nr XIV/128/2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów  nr ewidencyjnym 68/15, położonej w Zaździerzu, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck

Uchwała nr XIV/129/2020  sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej   z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Uchwała nr XIV/130/2020 w sprawie założenia Przedszkola w Podlasiu 

 

XV Sesja Rady Gminy- 31.07.2020r. 

Uchwała nr XV/131/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Łąck wotum zaufania.

Uchwała nr XV/132/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem  z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2019 rok.

Uchwała nr XV/133/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2019 rok.

Uchwała nr XV/134/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XV/135/2020 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020 rok.

Uchwała nr XV/136/2020 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku z Gminnym Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu.

Uchwała nr XV/137/2020 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łąck publicznych przedszkoli.

Uchwała nr XV/138/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Łąck na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała nr XV/139/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XV/140/2020 zmieniająca uchwałę  Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała XV/141/2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 343/9, położonej   w miejscowości Grabina, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck.

Uchwała XV/142/2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 64/2, położonej  w Zaździerzu, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck.

 

XVI Sesja Rady Gminy- 23.09.2020r. 

Uchwała nr XVI/143/2020 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XVI/144/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020 rok.

Uchwała nr XVI/145/2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Łąck.

Uchwała nr XVI/146/2020 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej.

Uchwała nr XVI/147/2020 w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck

Uchwała nr XVI/148/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski

   zał. nr 1,       zał. nr 2,       zał. nr 3

       Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 

Uchwała nr XVI/149/2020 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Kościuszkowie oznaczonej jako działka o numerze 111/4, na rzecz gminy Łąck.

Uchwała nr XVI/150/2020 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Kościuszkowie oznaczonej jako działka o numerze 108/2, na rzecz gminy Łąck.

Uchwała nr XVI/151/2020 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Kościuszkowie oznaczonych jako działki  o numerach 104/3, 94/2, 97/3 i 100/3, na rzecz gminy Łąck.

Uchwała nr XVI/152/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Gostynińskiej 4 w Łącku w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Uchwała nr XVI/153/2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacji do spraw komunalizacji mienia gminnego.

Uchwała nr XVI/154/2020 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łąck.

Uchwała nr XVI/155/2020 w sprawie zmiany uchwały  nr XV/136/2020 Rady Gminy Łąck z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji Gminnego Ośrodka w Łącku z Gminnym Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu

 

XVII Sesja Rady Gminy- 30.11.2020r. 

Uchwała nr XVII/156/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck 

Uchwała nr XVII/157/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020r.

Uchwała nr XVII/158/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2021.

Uchwała nr XVII/159/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021r.

Uchwała nr XVII/160/2020 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2021

Uchwała nr XVII/161/2020 w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2021

Uchwała nr XVII/162/2020 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2021

Uchwała nr XVII/163/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie

Uchwała nr XVII/164/2020 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 2/14 położonej w Matyldowie, gmina Łąck od osób fizycznych do zasobu Gminy Łąck.

Uchwała nr XVII/165/2020 w sprawie zmiany uchwały  Nr XI/110/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 30 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XVII/166/2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Uchwała nr XVII/167/2020 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności  przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr XVII/168/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck.

 

XVIII Sesja Rady Gminy- 29.12.2020r. 

Uchwała nr XVIII/169/2020 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Uchwała nr XVIII/170/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2020 rok.

Uchwała nr XVIII/171/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała budżetowa nr XVIII/172/2020 na 2021 rok.

Uchwała nr XVIII/173/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Oczyszczalni Ścieków w Łącku przy ulicy Warszawskiej 79 w Łącku oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Uchwała nr XVIII/174/2020 w sprawie przyjęcia „Strategii  i Programu Rozwoju Gminy Łąck na lata 2021 – 2027”.

Załącznik nr 1 do uchwały: Strategia i Program Rozwoju Gminy Łąck na lata 2021-2027

Uchwała nr XVIII/175/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w Gminie Łąck.

Uchwała nr XVIII/176/2020 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku  z Gminnym Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu.

Uchwała nr XVIII/177/2020 w sprawie nie uwzględnienia petycji.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-04 11:47:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 12:06:52
  • Liczba odsłon: 4385
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420701]

przewiń do góry