LINK: https://youtu.be/DKZuGKgblUM

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji. 
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
III. Interpelacje i zapytania radnych. 
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie: 
1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck. 
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2019 rok. 
3. Założenia Przedszkola w Podlasiu. 
4. Dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łąck oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
5. Udzielenia Kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej pn. Gminny Zakład Komunalny w Łącku upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
6. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
7. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łąck. 
8. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych. 
V. Odpowiedzi na pytania i interpelacje. 
VI. Wolne wnioski i dyskusja. 
VII. Zakończenie obrad.  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-12 11:44:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 14:19:48
  • Liczba odsłon: 1356
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420914]

przewiń do góry