XXVI Sesja Rady Gminy- 22.03.2022r. 

Uchwała nr XXVI/259/2022 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVI/260/2022  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2022 rok

Uchwała nr XXVI/261/2022  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.

Uchwała nr XXVI/262/2022  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Łąck oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr XXVI/263/2022  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łąck stanowiącej własność Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVI/264/2022  w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łąck oznaczonej jako działka nr. ewid. 522/6 położnej w obrębie Łąck, gm. Łąck

Uchwała nr XXVI/265/2022  Zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 13 maja 2013 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XXVI/266/2022  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy kanale wodnym  w miejscowości Zaździerz

Uchwała nr XXVI/267/2022  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XXVI/268/2022  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie - Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVI/269/2022  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2022r.

Uchwała nr XXVI/270/2022  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Uchwała nr XXVI/271/2022  w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łąck na lata 2022-2025”

Uchwała nr XXVI/272/2022  w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2022 rok.

Uchwała nr XXVI/273/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

 

XXVII Sesja Rady Gminy- 08.06.2022r.

Uchwała nr XXVII/274/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Łąck wotum zaufania.

Uchwała nr XXVII/275/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem  z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2021 rok.

Uchwała nr XXVII/276/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2021 rok. 

Uchwała nr XXVII/277/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVII/278/2022 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2022 rok

Uchwała nr XXVII/279/2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr IX/80/2015 z dnia 30.12.2015 w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck. 

Uchwała nr XXVII/280/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Łąck na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr XXVII/281/2022 zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 13 maja 2013r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała nr XXVII/282/2022 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck  w 2022 roku

Uchwała nr XXVII/283/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu Gminy Łąck. 

Uchwała nr XXVII/284/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Uchwała nr XXVII/285/2022 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok. 

Uchwała nr XXVII/286/2022 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Łąck”

zał. do uchwały

Uchwała nr XXVII/287/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków funkcjonowania.

Uchwała nr XXVII/288/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.

Uchwała nr XXVII/289/2022 w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck

Uchwała nr XXVII/290/2022 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla terenu  wsi Korzeń Królewski 

załącznik do uchwały 

załącznik geotiff

załącznik GML

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Uchwała nr XXVII/291/2022 w sprawie nie uwzględnienia petycji 

 

XXVIII Sesja Rady Gminy- 30.08.2022r.

Uchwała nr XXVIII/292/2022 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVIII/293/2022 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2022 rok.

Uchwała nr XXVIII/294/2022 zmieniająca uchwałę nr XXI/212/2021 Rady Gminy Łąck z dnia  29 czerwca 2021r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez Gminę Łąck.

Uchwała nr XXVIII/295/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz

Uchwała nr XXVIII/296/2022 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck  

zał. nr 1 uwarunkowania rozwoju

zał. nr 2 mapa uwarunkowania rozwoju

zał. nr 3 kierunki zagospodarowania przestrzennego

zał. nr 4 mapa kierunki cz. 1

zał. nr 4 mapa kierunki cz. 2

Uchwała nr XXVIII/297/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łąck stanowiącej własność Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVIII/298/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łąck stanowiącej własność Gminy Łąck.

Uchwała nr XXVIII/299/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/272/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

XXIX Sesja Rady Gminy- 24.11.2022r.

Uchwała nr XXIX/300/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XXIX/301/2022 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2022 rok

Uchwała nr XXIX/302/2022 w sprawie Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2023

Uchwała nr XXIX/303/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.

Uchwała nr XXIX/304/2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2023

Uchwała nr XXIX/305/2022 w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr XXIX/306/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej  w Gminie Łąck  w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży  i uczniów

Uchwała nr XXIX/307/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łąck do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”`

Uchwała nr XXIX/308/2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2023 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała nr XXIX/309/2022 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Uchwała nr XXIX/310/2022 zmieniająca uchwałę nr XXVI/269/2022 Rady Gminy Łąck z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck  w 2022r.

Uchwała nr XXIX/311/2022 w sprawie umorzenia postępowania skargowego  w sprawie pisma z dnia 12.08.2022 odnośnie wycinki drzew w miejscowości Koszelówka

 

XXX Sesja Rady Gminy- 28.12.2022

Uchwała nr XXX/312/2022 w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XXX/313/2022 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2022 rok

Uchwała nr XXX/314/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała budżetowa na 2023 rok. nr XXX/315/2022

Uchwała nr XXX/316/2022 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 107/4, położonej w Grabinie, gmina Łąck od osoby fizycznej do zasobu Gminy Łąck

Uchwała nr XXX/317/2022 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie

Załącznik graficzny

Załącznik graficzny tif

Załącznik gml

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego 

Uchwała nr XXX/318/2022 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla działki Nr ewid. 60  w Nowych Rumunkach

Załącznik graficzny 

Załącznik graficzny tif

Załącznik gml

Uchwała nr XXX/319/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczącego określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków funkcjonowania

Uchwała nr XXX/320/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2021-2023

Uchwała nr XXX/321/2022 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck

Uchwała nr XXX/322/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/271/2022 Rady Gminy Łąck w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łąck na lata 2022-2025”

Uchwała nr XXX/323/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Uchwała nr XXX/324/2022 w sprawie uznania pisma za bezzasadne

Uchwała nr XXX/325/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck

Uchwała nr XXX/326/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie ekspertyzy

Stanowisko Rady Gminy

Stanowisko Rady Gminy 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-25 13:25:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-30 14:22:54
  • Liczba odsłon: 4167
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420846]

przewiń do góry