Link do Sesji: https://youtu.be/kc50hDanCJ8

I. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
II. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie następujących uchwał Rady Gminy w sprawie:
1.Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck
2.Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2021 rok
3.Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg
4. Rozpatrzenia wniosku Teresy Garland o zajęcie stanowiska w sprawie „referendum ludowego”
5.Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łąck
6.Rozpatrzenia wniosku Barbary Panek Firma Handlowa „Barbara” w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz umorzenia kary związanej z nieterminową wpłatą.
7.Przedłużenia do 31 grudnia 2021 roku terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku
8.Przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2021-2025
9.Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla terenu wsi Korzeń Królewski zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr XVI/148/2020 z dnia 23.09.2020r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 października 2020 r. poz. 10271
10.Zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 11.Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łąck w 2021 r.
12.Nieodpłatnego nabycia nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/3 o powierzchni 0,37 ha położonej w gminie Łąck, obręb 0005 Koszelówka
13.Określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck w 2021r.
14.Ustanowienia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łąck na lata 2021- 2023
15.Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2023
16.Przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Łąck”
V. Przyjęcie sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Łąck w 2020 roku.
VI. Debata nad rozbudową Ośrodka Zdrowia w Łącku.
VII. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
VIII .Wolne wnioski i dyskusja.
IX. Zakończenie obrad.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-28 09:03:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 14:01:57
  • Liczba odsłon: 711
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 989118]

przewiń do góry