OGŁOSZENIE
Informacja o procedurze nadawania nazw ulic w miejscowości Koszelówka.

Informujemy, że rozpoczęliśmy aktualizację numerów porządkowych nieruchomości na terenie miejscowości Koszelówka poprzez wprowadzenie nazw ulic.
Zmiana numeracji budynków i wprowadzenie nazw ulic ma celu uprządkowanie przestrzeni oraz ułatwienie działania wszelkim służbom oraz mieszkańcom.
Powyższe działanie jest zgodne z wymogami obowiązującego od 31 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368).

Jednym z etapów jest przeprowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną. Przeprowadzenie konsultacji będzie brane pod uwagę podczas podjęcia uchwały. Podczas trwania konsultacji społecznych można składać wnioski z uwagami w sprawie nazw ulic, zaznaczyć należy że nazwy muszą być związane z turystyką i rekreacją.
W dalszej kolejności Rada Gminy podejmie uchwałę o wprowadzeniu nazw ulic. Poniżej została przedstawiona propozycja nazw ulic wraz z ich przebiegiem.

Należy podkreślić, iż nadanie nazwy drodze prywatnej może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody jej wszystkich właścicieli.

Po wejściu w życie uchwały nastąpi wysłanie zawiadomień do mieszkańców o zmianie adresu oraz oznakowanie nowych ulic. Po uprawomocnieniu się uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koszelówka każdy mieszkaniec na swój wniosek, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z urzędu, dokonuje zmian dokumentów. Wymiana dowodu osobistego dokonywana jest na wniosek mieszkańca i jest bezpłatna. W obecnie wydawanych dowodach osobistych nie ma podanego adresu zamieszkania. Nie ma zatem konieczności jego wymiany przed upływem terminu jego ważności. Od 4 marca 2019 r. nie ma także konieczności wymiany prawa jazdy z powodu zmiany adresu. Wprowadzenie nazw ulic nie wpływa też na konieczność wymiany paszportów. Właściciele nieruchomości zabudowanych poniosą koszty wykonania nowych tabliczek z nazwą ulicy i numerem porządkowym nieruchomości, które są obowiązani umieścić w widocznym miejscu. Mieszkańcy obszaru, na którym dokonywane jest wprowadzenie nazw ulic poniosą również koszty zmiany pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek, zmian banerów reklamowych i publikowanych reklam, zmian adresowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Sądowym.
Gmina nie może rekompensować tych kosztów.

1. Zarządzenie nr 186/2023 z dnia 15 listopada 2023r.

2. Projekt uchwały

3. Załącznik graficzny - Mapa z proponowanymi nazwami ulic

4. Ankieta

__________________

Protokół z konsultacji z dnia 18 stycznia 2023r.

__________________

Po sesji Rady Gminy Łąck z dnia 28 grudnia 2023r. podjęto uchwałę poniższej treści:

 - Uchwała Rady Gminy Łąck o NR XXXVII/408/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

 - załącznik Nr 1 do powyższej uchwały 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-11-16 13:55:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-03 14:17:14
  • Liczba odsłon: 479
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431059]

przewiń do góry