XII Sesja Rady Gminy w Łącku-  29.02.2008 r.

Uchwała nr 76/XII/2008 w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr 77/XII/2008 w sprawie zatwierdzenia wykazu podmiotów wraz z wysokością środków finansowanych na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Uchwała nr 78/XII/2008 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck, obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008.

Uchwała nr 79/XII/2008 w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Wincentowie Szkoły Podstawowej w Łącku. Uchwała nr 80/XII/2008 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

Uchwała nr 81/XII/2008 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała nr 82/XII/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała nr 83/XII/2008 w sprawie zasad sprzedaży działki oznaczonej nr ewid. 12/20 o pow. 641m² i działki oznaczonej nr ewid. 12/21 o pow. 350 m² we wsi Wola Łącka gm. Łąck XIII Sesja Rady Gminy w Łącku-  30.04.2008

Uchwała nr 84/XIII/2008 w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr 85/XIII/2008 w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 11/13 o powierzchni 2.3471 ha położonej we wsi Wola Łącka gm. Łąck,

Uchwała nr 86/XIII/2008 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa

Uchwała nr 87/XIII/2008 w sprawie programu współpracy Gminy Łąck z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

Uchwała nr 88/XIII/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Łąck na lata 2008- 2015.

Uchwała nr 89/XIII/2008 w sprawie udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Łąck za 2007 rok.

 

XIV Sesja Rady Gminy w Łącku- 25.06.2008  

Uchwała nr 90/XIV/2008 w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr 91/XIV/2008 w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawki dotacji dla niepublicznych przedszkoli zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łąck przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała nr 92/XIV/2008 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr 93/XIV/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Łąck do fundacji Aktywni Razem.

Uchwała nr 94/XIV/2008 w sprawie skierowania do wdrożenia realizacji projektu „Aktywna działalność- większe możliwości”.

Uchwała nr 95/XIV/2008 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Łąck w gminie Łąck.

Uchwała nr 96/XIV/2008 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Sendeń Duży w gminie Łąck.

Uchwała nr 97/XIV/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina.

Uchwała nr 98/XIV/2008 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Łąck korzystających z wodociągu płockiego.

Uchwała nr 99/XIV/2008 w sprawie zaopiniowania wniosku „Wodociągu Płockiego” Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.07.2008- 30.06.2009 r.

Uchwała nr 100/XIV/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łąck.

 

XV Sesja Rady Gminy w Łącku- 19.09.2008 r.

Uchwała nr 101/XV/2008  w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr 102/XV/2008  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr 103/XV/2008   w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego  w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Łąck.

Uchwała nr 104/XV/2008 w sprawie dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki oznaczonej nr ewid. 3/71 o pow. ok. 2 m² położonej w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck.

Uchwała nr 105/XV/2008   w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid. działki 161/1 o pow. 70 m² położonej w Nowych Rumunkach gm. Łąck.

Uchwała nr 106/XV/2008   w sprawie zmiany w uchwale Nr 74/XI/2007 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2008 rok.

Uchwała nr 107/XV/2008   w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu zadań określonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należących do właściwości gminy.  

 

XVI Sesja Rady Gminy w Łącku- 28.11.2008 r.

Uchwała nr XVI/108/08 w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr XVI/109/08 w sprawie najmu na 4 lata lokalu przeznaczonego na kotłownię, usytuowanego na działce 22/43 stanowiącą własność Gminy Łąck, położoną w obrębie ewidencyjnym PSO Łąck.

Uchwała nr XVI/110/08 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla Wójta Gminy Łąck.

Uchwała nr XVI/111/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009r.

Uchwała nr XVI/112/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009r.

Uchwała nr XVI/113/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XVI/114/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2009r.

Uchwała nr XVI/115/08 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009r.

Uchwała nr XVI/116/08 w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków.

Uchwała nr XVI/117/08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodne z wnioskiem Gminnego Zakładu Komunalnego   w Łącku na okres od 01.01.2009- 31.12.2009r.

 

XVII Sesja Rady Gminy w Łącku- 29.12.2008 r.

Uchwała nr XVII/118/2008  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łąck- załącznik nr 1 do budżetu , załącznik nr 2 do budżetu, załącznik nr 3 do budżetu,

Uchwała nr XVII/119/2008  w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr XVII/120/2008  w sprawie rocznego planu współpracy Gminy Łąck z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

Uchwała nr XVII/121/2008  w sprawie zamiaru likwidacji filii w Wincentowie Szkoły Podstawowej w Łącku.

Uchwała nr XVII/122/2008 w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łąck na lata 2009-2014.

Uchwała nr XVII/123/2008  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2009 r.

Uchwała nr XVII/124/2008  w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uchwała nr XVII/125/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 12:29:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-26 13:00:44
  • Liczba odsłon: 1178
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 985454]

przewiń do góry