- KOMUNIKAT –

Dotyczy: zamówienia pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
w miejscowości Łąck.

W związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowego kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, że:

 1. dokonuje zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty w następującym zakresie:
 1. Kryteria oceny ofert (nowe brzmienie):

Cena = 80%

Gwarancja = 20%

Sposób dokonania oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =1 punkt.

W kryterium „Cena”- maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.
Dla pozostałych ofert punkty przyznawane w tym kryterium zostaną ustalone poprzez wyliczenie stosunku ceny ofertowej najniższej do ceny oferty badanej, według następującego wzoru:

C = najniższa cena całkowita spośród badanych ofert / cena całkowita oferty badanej 
x 80 pkt

W kryterium „Gwarancja” – Wykonawca ma zadeklarować długość okresu gwarancji, który należy podać w pełnych miesiącach liczonych od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a maksymalny 36 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące jego oferta zostanie odrzucona. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 20 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Okres gwarancji

Liczba przyznanych punktów

24 miesiące

0 pkt

36 miesięcy

20 pkt

 

Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta za poszczególne kryteria. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Op = C + G

gdzie:

Op -ocena punktowa oferty wynikająca ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta
za poszczególne kryteria;

C –liczba punktów otrzymana w kryterium cena (max. 80 pkt.);

G –liczba punktów otrzymana w kryterium gwarancja (max. 20 pkt.).

 1. termin składania ofert:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert tj. do dnia 06 lipca 2023 r. do godz. 10:00.

 1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia:

Zamawiający dokonuje zmiany treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik
 nr 1 do Ogłoszenia poprzez
wprowadzenie dodatkowej informacji w zakresie wskazania okresu trwania gwarancji.

 1. Projekt umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia:

Zamawiający dokonuje zmiany treści §11 ust. 1 projektu umowy. Nowe brzmienie:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą tj. na okres ……… miesięcy”.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1- aktualny 

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Projekt umowy – załącznik nr 2

Dokumentacja techniczna – załącznik nr 3:

- projekt zagospodarowania działki

- przedmiar robót

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- rysunek

Warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

Oświadczenie RODO – załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 6

Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-06-23 15:34:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-13 09:32:46
 • Liczba odsłon: 512
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1431410]

przewiń do góry