XXXI Sesja Rady Gminy- 23.01.2023

Uchwała nr XXXI/327/2023 w sprawie wyrażenia zgodny na dokonanie darowizny udziału w wysokości ½ prawie własności nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku.

Uchwała nr XXXI/328/2023 w sprawie zamiaru utworzenia żłobka w Sendeniu Małym

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

XXXII Sesja Rady Gminy- 28.03.2023

Uchwała nr XXXII/329/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XXXII/330/2023 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok

Uchwała nr XXXII/331/2023 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024

Uchwała nr XXXII/332/2023 w sprawie Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Łąck    w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzież i uczniów.

Uchwała nr XXXII/333/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transport nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXII/334/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Koszelówka

Uchwała nr XXXII/335/2023 zmieniająca uchwałę nr XXIII/239/2021 Rady Gminy w Łąck  z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXII/336/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2023 r.

Uchwała nr XXXII/337/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie- Miasto Płock prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXII/338/2023 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łąck na lata 2022-2030.

Uchwała nr XXXII/339/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/271/2022 Rady Gminy Łąck w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łąck na lata 2022-2025”.

Uchwała nr XXXII/340/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała nr XXXII/341/2023 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała nr XXXII/342/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego „Programu osłonowego   w zakresie dożywiania dzieci   i młodzieży w Gminie Łąck na lata 2019-2023”.

Uchwała nr XXXII/343/2023 w sprawie Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023r.

Apel w sprawie ratowniczo- gaśniczego samochodu dla OSP w Łącku i OSP w Korzeniu

XXXIII Sesja Rady Gminy- 13.06.2023

Uchwała nr XXXIII/344/2023 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Podlasie

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4 gml

Uchwała nr XXXIII/345/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Łąck wotum zaufania.

Uchwała nr XXXIII/346/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łąck wraz ze sprawozdaniem  z wykonania Budżetu Gminy Łąck za 2022 rok.

Uchwała nr XXXIII/347/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łąck z tytułu wykonania budżetu Gminy Łąck za 2022 rok.

Uchwała nr XXXIII/348/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXIII/349/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok.

Uchwała nr XXXIII/350/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- działki o numerze ewidencyjnym 63/29 położonej w obrębie Łąck.

Uchwała nr XXXIII/351/2023 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Łąck  w 2023 roku.

Uchwała nr XXXIII/352/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łąck w 2023r.

Uchwała nr XXXIII/353/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa ubiegające się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łąck .

Uchwała nr XXXIII/354/2023 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy kanale wodnym w miejscowości Zaździerz

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4 gml

Uchwała nr XXXIII/355/2023 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Łąck”.

Uchwała nr XXXIII/356/2023 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024- 2027. 

Uchwała nr XXXIII/357/2023 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2023 rok.

Zał. do uchwały

Uchwała nr XXXIII/358/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łąck

Uchwała nr XXXIII/359/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łąck

Uchwała nr XXXIII/360/2023 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Pana Zbigniewa Białeckiego na uchwałę Rady Gminy w Łącku nr XXXI/327/2023 z dnia 23.01.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku.

XXXIV Sesja Rady Gminy- 28.08.2023

Uchwała nr XXXIV/361/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXIV/362/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok.

Uchwała nr XXXIV/363/2023 zmieniająca uchwałę Nr VII/63/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 8 października 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck.

Uchwała nr XXXIV/364/2023 zmieniająca uchwałę nr XXI/212/2021 Rady Gminy Łąck  z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez Gminę Łąck

Uchwała nr XXXIV/365/2023 zmieniająca uchwałę nr XXIV/177/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2010 roku  w sprawie  zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łąck oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Łąck dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Uchwała nr XXXIV/366/2023 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Zaździerz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zał. TIF

Zał. GML

Uchwała nr XXXIV/367/2023 zmieniająca uchwałę Nr XI/106/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 30.12.2019r. zmieniającą uchwałę Nr XXII/255/2006 Rady Gminy w Łącku z dnia 14.06.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr XXXIV/368/2023 w sprawie nabycia gruntu zajętego pod przepompownię ścieków w miejscowości Zofiówka

Uchwała nr XXXIV/369/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Uchwała nr XXXIV/370/2023 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Rejonowym w Płocku na kadencję w latach 2024- 2027.

Uchwała nr XXXIV/371/2023 w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Rejonowym w Płocku

XXXV Sesja Rady Gminy- 20.10.2023

Uchwała nr XXXV/372/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXV/373/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok

Uchwała nr XXXV/374/2023 w spawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej  z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w obrębie ewidencyjnym Grabina.

Uchwała nr XXXV/375/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki o numerze ewidencyjnym 57/10 położnej w miejscowości Zdwórz, gm. Łąck, stanowiącej  własność Gminy Łąck .

Uchwała nr XXXV/376/2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego.

Uchwała nr XXXV/377/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Zaździerz

Uchwała nr XXXV/378/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 66/7 i 66/15  w miejscowości Koszelówka

Uchwała nr XXXV/379/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/271/2022 Rady Gminy Łąck w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Łąck na lata 2022-2025”.

Uchwała nr XXXV/380/2023 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Rady Miejskiej w Toszku o podjęcie uchwały dotyczącej wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej polegającej na dopuszczeniu egzekucji sądowej oraz administracyjnej należności innych niż alimentacyjne z minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości nie mniejszej niż dopuszczalna egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych

Uchwała nr XXXV/381/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/343/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej

Apel w sprawie upamiętnienia miejsc zbrodni hitlerowskich.

XXXVI Sesja Rady Gminy- 24.11.2023

Uchwała nr XXXVI/382/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała nr XXXVI/383/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok.

Uchwała nr XXXVI/384/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Łąck na rok 2024.

Uchwała nr XXXVI/385/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024r.

Uchwała nr XXXVI/386/2023 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek i zwolnień od podatku od środków transportowych na rok 2024.

Uchwała nr XXXVI/387/2023 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr XXXVI/388/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XX/191/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg.

Uchwała nr XXXVI/389/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych  terenów położonych przy Jeziorze Zdworskim

Uchwała nr XXXVI/390/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Gąbin dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Miasta i gminy Gąbin z Gminą Gostynin, Łąck, Sanniki, Iłów, Rybno, Młodzieszyn, Sochaczew

Uchwała nr XXXVI/391/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat budynek niemieszkalny stanowiący własność Gminy Łąck, zlokalizowany na działce o nr 192/13 obręb ewidencyjny Koszelówka.

Uchwała nr XXXVI/392/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie   w dzierżawę na okres 10 części nieruchomości niezabudowanej  o powierzchnia 1324 m2 stanowiącej własność Gminy Łąck, zlokalizowanej na działce nr 192/13 obręb ewidencyjny Koszelówka.

Uchwała nr XXXVI/393/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej o powierzchnia 1105 m2 stanowiącej własność Gminy Łąck, zlokalizowanej na działce o nr 192/13 obręb ewidencyjny Koszelówka.

Uchwała nr XXXVI/394/2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej   o powierzchnia 579 m2 stanowiącej własność Gminy Łąck, zlokalizowanej na działce nr 192/13 obręb ewidencyjny Koszelówka.

Uchwała nr XXXVI/395/2023 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka.

Uchwała nr XXXVI/396/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Uchwała nr XXXVI/397/2023 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała nr XXXVI/398/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Łąck na lata 2024-2028”.

Uchwała nr XXXVI/399/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

Uchwała nr XXXVI/400/2023 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uchwała nr XXXVI/401/2023 w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

Uchwała nr XXXVI/402/2023 w sprawie zakazu wykorzystania Górotworu pod powierzchnią Gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.

Apel w sprawie wsparcia finansowego w prowadzeniu szkolenia

XXXVII Sesja Rady Gminy- 28.12.2023

Uchwała nr XXXVII/403/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łąck

Uchwała nr XXXVII/404/2023 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Łąck na 2023 rok.

Uchwała nr XXXVII/405/2023 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck.

Uchwała budżetowa na 2024 rok nr XXXVII/406/2023.

Uchwała nr XXXVII/407/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  w sprawie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała nr XXXVII/408/2023 w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Koszelówka

Uchwała nr XXXVII/409/2023 w sprawie ustanowienia Św. Norberta, założyciela zakonu i Biskupa, Patronem Gminy Łąck

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-25 13:48:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-05 15:06:06
  • Liczba odsłon: 2632
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1420773]

przewiń do góry